XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci gazowej w m. Futory

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.03.29

BGP.6733.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Panią Joannę Kuzyk-Rębiś zam. Futory 27  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 32 w M. Futory ”. 

Realizacja na terenie działek  nr :  410/1, 409  geod. Futory.

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

                                                                             Burmistrz

                                                                     Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-05-04
Publikujący -
Dodano do archiwum