XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - linie nN w miejscowości Futory

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.04.29

BGP.6733.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Zamość ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.1.2015 z dnia 2015-04-29  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii kablowej i przyłącza kablowego nN na terenie działek nr dz. nr 382/2 i 282/3 obr. geodezyjny Futory”

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                        Burmistrz

                                                                 Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-04-30
Publikujący -
Dodano do archiwum