XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - oświetlenie Zabiała

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.04.29

BGP.6733.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.2.2015 z dnia 2015-04-29  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 „Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 wraz ze słupami oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Oleszyce-Zabiała w m. Zabiała, na terenie działek oznaczonych nr 775/2,2271,808/5 obr. geodezyjny Stare Oleszyce.” 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                             Burmistrz

                                                                     Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-04-30
Publikujący -
Dodano do archiwum