XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - Budowa linii kablowej i przyłącza kablowego w m. Futory

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce

Oleszyce  21.04.2015

BGP.6733.1.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa linii kablowej i przyłącza kablowego nN na terenie działek nr 382/2 i 382/3 obrębu geodezyjnego Futory.”

dla inwestora :  PGE DYSTRYBUCJA S.A w Lublinie. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie postanowienie PZD.443.29.2015 z dnia 13.04.2015.

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                    Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-04-21
Publikujący -
Dodano do archiwum