XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - Rozbudowa i przebudowa  istniejących budynków inwentarskich - Lubomierz

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce           

Oleszyce dnia  2015.04.01  r.

BGP.6220.5.2014/2015

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w nawiązaniu do  wniosku Gminy Oleszyce , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Rozbudowa i przebudowa  istniejących budynków inwentarskich , budowa budynku kotłowni,  zbiornika p.poż., przebudowa istn. zbiornika p.poż. na zbiornik odparowujący, budowa zbiornika na gnojowicę. Przebudowa i rozbudowa budynku technicznego,  wagi towarowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (wewnętrzna sieć wod.-kan., energetyczna). Budowa ciągów komunikacyjnych, realizacja na działce o nr ew. gr. 1224/4, obręb Oleszyce Lubomierz, gmina Oleszyce”.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

    W dniu 2015.04.01 wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

     Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń.

2. BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

                                                                                Burmistrz

                                                                     Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                         Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-04-02
Publikujący -
Dodano do archiwum