XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - oświetlenie uliczne Zabiała

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.03.30

BGP.6733.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

   że na wniosek Gminy Oleszyce, zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.:

„Budowa linii kablowej YAKY 4x25mm2 wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w m. Zabiała na terenie dz. nr 775/2, 2271, 808/5 obr. geod. Stare Oleszyce.”

  

  W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

Otrzymują :

BIP Gminy  Oleszyce,

Tablice ogłoszeń UMiG, Sołectwo Futory,

 

                                                                               Burmistrz

                                                                       Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-03-30
Publikujący -
Dodano do archiwum