XML

Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - oświetlenie Nowa Grobla

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  26.01.2015

BGP.6733.9.2014.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

    Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Nowa Grobla, na terenie działek oznaczonych nr 627, 626/2, 625/5, 650/2 obr. geodezyjny Nowa Grobla.”

dla inwestora :  Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie postanowienie PZD.443.02.2015 z dnia 22.01.2015.

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                              Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-01-30
Publikujący -