XML
Obwieszczenie

Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - biogazownia Stare Sioło

Oleszyce dnia  09.01.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy

            Oleszyce

OBWIESZCZENIE

   Zgodnie z art. 79 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: „ Elektrociepłownia na gaz w gminie Oleszyce z realizacją na terenie dz. nr 11/8, 11/9, 12/9, 12/10 obrębu geodezyjnego Stare Sioło”   

   Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego postępowania na wniosek inwestora – PGB Inwestycje Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

   Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są : w zakresie uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w zakresie wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

   Jednocześnie informuję , iż każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy , w tym z wnioskiem o wydanie decyzji , raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11 , w terminie od 09 stycznia 2015  r. do  31 stycznia 2015 r., w godzinach od 730 do 1530.

   Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11, w godzinach od 730 do 1530, lub pocztą elektroniczną na adres oleszycebgp@o2.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

   Złożone uwagi i wnioski rozpatrzy Burmistrz Miasta i Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

   Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia .

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

podano do publicznej wiadomości  09.01.2015 r.

 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                  Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-01-09
Publikujący -
Dodano do archiwum