XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa stacji paliw Oleszyce

  Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce           

Oleszyce dnia  2014.11.24  r.

BGP.6220.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) ; w nawiązaniu do  wniosku Spółki Jawnej „ARTEL” z siedzibą w Szówsku ul. Książąt Czartoryskich 27 , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  „budowa stacji paliw, myjni samochodowej i stacji diagnostycznej pojazdów, z realizacją na działce nr 1103/5 w miejscowości Oleszyce Lubomierz”.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

    że w  dniu 2014.11.24  wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

     Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują :

 BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

                                                                                     Burmistrz

                                                                            Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                              Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-12-23
Publikujący -
Dodano do archiwum