XML
Obwieszczenie

Budowa linii energetycznej - Dachnów

Burmistrz Miasta i Gminy
           Oleszyce

BGP.6733.7.2014

Oleszyce dnia  2014.11.19

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.7.2014 z dnia 2014-11-19  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii energetycznej 15kV, stacji transformatorowej 15/04kV oraz sieci energetycznej  0,4kV na terenie dz. ozn. nr 1300/3, 1300/5, 1300/6, 1266, 2816, obr. 0002 Dachnów”.

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                           Burmistrz

                                                                    Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-12-23
Publikujący -
Dodano do archiwum