XML
Obwieszczenie

Przebudowa Domu Dziecka w Nowej Grobli

Burmistrz Miasta i Gminy
            Oleszyce

Oleszyce  15.12.2014

BGP.6733.8.2014

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

„Przebudowa i rozbudowa istn. budynku Domu Dziecka na dwa niezależne lokale (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze) w funkcjonującym budynku wielorodzinnym oraz budowa sanitariatów z szatnią i częścią gospodarczą przy istniejących boiskach wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek ozn. nr 280/3, 283/3, obr. Nowa Grobla,”

dla inwestora :  Domu Dziecka w Nowej Grobli. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Starosty Lubaczowskiego, postanowienie RG.6123.168.2014 z dnia 10.12.2014,

z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-12-23
Publikujący -
Dodano do archiwum