XML
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydanej decyzji - "Budowa linii kablowej oraz przyłącza kablowego"

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

BGP.6733.6.2014

Oleszyce dnia  2014.09.10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

 

Z A W I A D A M I A M

 

        że dla Inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.6.2014 z dnia 2014-09-10  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa linii kablowej YAKXs 4xl20mm2 oraz przyłącza kablowego YAKXs 4x35mm2 na terenie działek ozn. wg operatu ewidencji gruntów nr 1103/5 i 1088/15 obręb geod. 0005 Oleszyce Lubomierz oraz dz. Nr 882, obręb geod. 0001 Miasto Oleszyce”.

 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                                                  Burmistrz

                                                                                          Andrzej Gryniewicz

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-09-11
Publikujący -
Dodano do archiwum