XML

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Oleszyce w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. zmiany nr1 Studium odbędzie się w dniu 25 września 2014 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Oleszyce o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 11pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany nr 1 Studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 października 2014 r. na adres; Urząd Miasta Oleszyce, ul. Rynek 1 37- 630 Oleszyce. 

                                                                                 

                                                                         Andrzej Gryniewicz

                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-09-10
Publikujący -