XML
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wydanej decyzji - oświetlenie ul. Futorzańskiej

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

 BGP.6733.5.2014

Oleszyce dnia  2014.09.01

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

 

Z A W I A D A M I A M

 

        że dla Inwestora Gminy Oleszyce,  została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.5.2014 z dnia 2014-09-01  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Futorzańskiej w Oleszyce ”. 

 

Realizacja na terenie działek  nr : 227, 214, 212,244,240/7, 228, 233, obr  geod. Miasto Oleszyce.

 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                    Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-09-09
Publikujący -
Dodano do archiwum