XML
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - linia Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  28.08.2014

BGP.6733.6.2014

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

„Budowa linii kablowej YAKXS oraz przyłącza kablowego ”. 

 

Realizacja na terenie działek  nr :  882 obr  geod. Miasto Oleszyce oraz dz. nr 1103/5, 1088/15 obr. Oleszyce Lubomierz.

 

dla inwestora :  PGE Dystrybucja  S.A w Lublinie, 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

- Podkarpackiego Zarządu Dróg w Rzeszowie postanowienie PZDW-RDW-III-a/6201cp/08/14 z dnia 2014.08.2014,

 

z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                     Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2014-08-29
Publikujący -
Dodano do archiwum