XML
OBWIESZCZENIE

„Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN, budowa dwóch przyłączy kablowych nN ”.

Burmistrz Miasta i Gminy

Oleszyce

Oleszyce dnia  2012.02.22

BGP.6733.2.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek wniesiony  Pana Piotra Leję -  Mikrotel Sp. z o.o. ul. Ficowskiego 1 , 35-030 Rzeszów działającego z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie , ul. Garbarska 21A, zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN, budowa dwóch przyłączy kablowych nN ”.

Realizacja na terenie działek   nr : 185/2, 183/2, 182/2, 182/1, 181/1, 180/1, 178/1, 177/1, 177/2, 144/2, 173, 133, 128/2, 127/2, 126/2, 172, 171, 125, 123, 170, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111/2, 110/2, 109/2, 108, 107/3, 106, 105, 157/5, 159, 157/3, 157/4, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 90, 88/10, 88/11, 146.

 

W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                                 Burmistrz

                                                                        Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-03-08
Publikujący -