XML
OBWIESZCZENIE

"Maszt pomiarowy do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Futory na terenie  ozn. nr 943/4  obr. geodezyjnego Futory.”

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce 2011.11.18

BGP.6733.9.2011

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie  : masztu pomiarowego do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Futory na terenie  ozn. nr 943/4  obr. geodezyjnego Futory.”

 

dla inwestora : ECO-DEC Sp. z o.o.  Warszawa ul. Postępu 21

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-   Marszałka Województwa Podkarpackiego – postanowienie z dnia 12.10.2011 znak EM/5070/J/996/11 w zakresie melioracji wodnych,

- Starosty Lubaczowskiego – postanowienie z dnia 07.11.2011 znak RG.I.6123.158.2011  w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,

- Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – uzgodnienie z dnia 17.10.2011 znak 2886/WL/11,

- Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego – uzgodnienie z dnia 2011.11.07  znak ULC-LOŻ-3/5311-1971/02/11

  z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                   Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-11-24
Publikujący -