XML
OBWIESZCZENIE

Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji opraw oświetleniowych na terenie działek nr 570/8, 642/1, 197, 681/2, 664 obręb Nowa Grobla .”

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia 2011.1.07

BGP.6733.10.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 10 71 z późniejszymi zmianami)oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami),

 

Z A W I A D A M I A M

 

        że na wniosek  Gminy Oleszyce z siedzibą w Oleszycach ul. Rynek 1,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.10.2011 z dnia 2011-11-07  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

Budowa linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji opraw oświetleniowych na terenie działek nr 570/8, 642/1, 197, 681/2, 664 obręb Nowa Grobla .”

 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                     Burmistrz

                                                            Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-11-07
Publikujący -