XML
OBWIESZCZENIE

Budowa linii kablowej SN 15kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV „Futory 6” linii kablowych nN oraz linii napowietrznej nN.

Realizacja na terenie działek nr 258/2, 258/1, 444, 221, 451, 433, 222/1, 223/1, 224/2, 224/1, 191/2 obrębu geodezyjnego Futory.

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce 2011.10.03

BGP.6733.8.2011

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej SN 15kV z wymianą słupa SN, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV „Futory 6” linii kablowych nN oraz linii napowietrznej nN.

Realizacja na terenie działek nr 258/2, 258/1, 444, 221, 451, 433, 222/1, 223/1, 224/2, 224/1, 191/2 obrębu geodezyjnego Futory.

 

dla inwestora :  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

- Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie –postanowienie z dnia 2011-10-03 znak PZD.7334-137/11.

 

  z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                    Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-10-18
Publikujący -