Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wykonanie wyceny nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Oleszyce, dnia 01.10.2015 r.

RGG.6812.6.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

(wartość zamówienia poniżej 30 000 euro)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe.

Gmina Oleszyce

ul. Rynek 1

37-630 Oleszyce

NIP: 793-15-03-534

REGON 650900619

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1. Wyceny nieruchomości do celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Gminy Oleszyce, oddanych w użytkowanie wieczyste.Zestawienie nieruchomości do wyszacowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Operaty szacunkowe należy sporządzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.).

3. Operaty szacunkowe należy sporządzić w jednym egzemplarzu.

4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

5. Wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę Zamawiający zawiadomi telefonicznie, lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.

6. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najniższą cenę za wykonanie zamówienia oraz który złoży wymagane dokumenty.

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

9. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

II. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1. Kserokopia uprawnień do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości.

2. Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

III. Warunki płatności.

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania operatów szacunkowych i faktury.

IV. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 09 października 2015 r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, pokój nr 1 lub przesłać pocztą, z dopiskiem na kopercie ,, Wycena działek Gminy Oleszyce  - aktualizacja opłat rocznych. Nie otwierać przed dniem 09 października 2015 r. godz.15.00.”

V. Postanowienia ogólne

1. Wykonawca użyje do wykonania operatów szacunkowych materiałów własnych, pokryje koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych (np. mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów i budynków) oraz z badaniem ksiąg wieczystych, sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.

2. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości działek przeznaczonych do wyceny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4.Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.

5. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Oleszyce.

6. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego zapytania: Marek Margas, tel: (16) 63 15 117

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMarek Margas2015-10-01
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 05 lipca 2020r. 05:08:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.