XML
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2006/2007

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na rok szkolny 2006/2007

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

   1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

   2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

   3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Charakter pomocy materialnej:

 

    * socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

    * motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 316 zł ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593)

 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie / stałe zameldowanie na terenie gminy Oleszyce.

 

Uczniowie, którzy mieszkają w bursach i internatach mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego w gminie, w której są zameldowani na stałe.

 

Stypendium nie przysługuje:

 

    * uczniom klas zerowych,

    * uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Oleszyce.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1120 zł (rocznie).

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek :

 

   1. rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

   2. pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

   3. dyrektora szkoły

 

W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 WNIOSKI SKŁADAĆ NALEŻY

W TERMINIE    DO  15 WRZEŚNIA, W SZKOŁACH UCZNIÓW

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 

   1. całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

      Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane będzie przelewem na rachunek

      bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.

   2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników.

 Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

   3. całkowitego lub częściowego porycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

      Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

(odpowiednio do sytuacji ucznia)

 

   1. wniosek , na którym określona jest data wpływu wniosku do szkoły,

   2. załącznik do wniosku potwierdzający liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia

   3. zaświadczenia o dochodach tj.

         1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

         2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

         3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

         4. zaświadczenie lub decyzja z Miejsko  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

            Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

         5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

         6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika

         7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach

         8. odcinek renty/emerytury

         9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

 

Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w sierpniu.

 

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną (wymagane są: pieczątka imienna, pieczątka nagłówkowa jednostki, data)

 

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku (do rodziny należą: rodzice, dzieci, rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców do 24 roku życia, małżonek, opiekunowie faktyczni i prawni).

 

Do rodziny nie należą: babcie, dziadkowie, wujkowie, ciocie, bratankowie, kuzyni itd.  -  w stosunku, do których na rodzicach ucznia starającego się o stypendium nie ciąży obowiązek alimentacyjny.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2005 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

    * Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

    * Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach

    * Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz  wartości świadczeń w naturze.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 

   1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

          * różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc – wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz  składkami na ubezpieczenie społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

          * jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność gospodarczą, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

   2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z  pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc zawierającego informacje o wysokości:

 

    * przychodu

    * kosztów uzyskania przychodu,

    * różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania

    * dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,

    * odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne

    * należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku,

    * odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informacje o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się doch. miesięczny w wysokości 194 zł.

 

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 

   1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

   2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano dochód.

 

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik 1 Plik doc 10.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Dodano do archiwum