Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M

MG ZEAS-ZP/2/06

Oleszyce, 2006-12-05

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

tel.fax (016) 631 52 44

zeas@eoleszyce.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 – 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony do 60.000 euro

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przetargu oraz wyjaśniania SIWZ jest Pani Urszula Szwed, tel. (016) 631 52 44

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w biurze Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach, ul. Rynek 21, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: sukcesywna dostawa oleju napędowego- zgodnie z Polską Normą EN 590/2002 (około 10.000 litrów rocznie), dostawa ma polegać na tankowaniu autobusu na stacji paliw dostawcy na terenie gminy Oleszyce.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych

kod CPV –23000000-7

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu :

w postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci wypełniający postanowienia art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 tej Ustawy

8) Informacja na temat wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena oferty 100 %

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

do dnia 2006-12-20 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

dnia 2006-12-20 o godz. 10:30

 

 

 

 

Znak sprawy: MG ZEAS-ZP/2/06

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na:

„sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M ”

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
poniżej 60 000 euro.

ZATWIERDZIŁ

Stanisław Ślęzk

 

Oleszyce dnia 2006.12.05

 

Uczestnikami postępowania są osoby , które uzyskały SIWZ u zamawiającego.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.

 

 

1. Informacje o zamawiającym:

Nazwa: Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno

Administracyjny Szkół w Oleszycach

Adres: ul. Rynek 21, 37-630 Oleszyce

pow. lubaczowski, woj. Podkarpackie

Adres poczty elektronicznej: zeas@eoleszyce.pl

Numer telefonu: (0-16) 631 52 44

Numer faksu: (0-16) 631 52 44

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

2.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać3) zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości zamówienia w zależności od potrzeb zamawiającego.

3.4 Przedmiot zamówienia dotyczy:

Zamówienie dotyczy dostawy paliwa do pojazdu samochodowego JELCZ L090-M:

- Olej napędowy w ilości około 10.000 l rocznie

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Zaopatrzenie w produkty określone w przedmiocie zamówienia w pkt 3.4. odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca.
Rozliczenie za wydane Zamawiającemu ilości paliwa dokonywane będzie po aktualnych cenach brutto (zawierających podatek VAT) pomniejszonych o udzielony upust.

Wskazana stacja paliw przez Dostawcę znajdować się powinna na terenie gminy Oleszyce.

4. Wymagania stawiane wykonawcy:

4.1 Dostawca odpowiedzialny jest za jakość4.2 , zgodność4.3 z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

4.4 Wymagana jest należyta staranność4.5 przy realizacji zobowiązań umowy.

4.6 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.7 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Modyfikacja warunków zamówienia:

5.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować5.2 treść5.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.4 Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej (listownie i faksem), wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

5.5 O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5.6 Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia :

Termin wykonania zamówienia ustala się na: od 02.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art.22:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

 

7.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art.24:

1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 7.1.

7.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

5) złożyli więcej niż jedną ofertę.

7.4 O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni.

7.5 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

7.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść3) nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić7) na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

8) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

9) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7.7 O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.

8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach:

8.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik 2,

3) parafowany przez wykonawcę Formularz postanowień umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3.

8.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) aktualne świadectwa jakości – dotyczy produktów przedmiotu zamówienia.

8.5 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Oferta powinna zawierać2) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być4) podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

6) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być7) wypełnione, a w szczególności muszą zawierać8) wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

9) Wymienione dokumenty mogą być10) złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność11) przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność12) z oryginałem”.

13) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.6 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wraz z ofertą winna być2) przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być3) krótszy niż termin realizacji zamówienia.

4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być5) dołączone do oferty.

6) Oferta winna być7) podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

8) Ustanowiony pełnomocnik winien być9) upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

10) Oferta winna zawierać11) wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

· 8.1 pkt 2,

dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.

8.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne,

2) Podczas czynności badania ofert dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być3) one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

9.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

9.6 Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną, jest osoba wymieniona/są osoby wymienione w punkcie 11 niniejszej specyfikacji “Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami”.

9.7 Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

10.4 Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych.

10.5 Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, podlega odrzuceniu.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko Urszula Szwed

uwagi od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

12. Wymagania dotyczące wadium:

Wykonawca nie wnosi wadium.

13. Termin związania ofertą:

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13.3 W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert:

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.6 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.7 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na sukcesywną dostawę oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M.”

 

14.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy składać do dnia 20.12.2006 r. do godz. 10.00. na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1,oraz w sposób opisany w punkcie 14.7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.12.2006 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i upustu zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

16. Opis sposobu obliczenia ceny:

16.1 Cenę ofertową stanowić będzie cena brutto minus udzielony upust.

16.2. Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

16.3 Upust nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji zamówienia.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

17.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że dostawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

5) dostawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

17.2. Wybór oferty na podstawie kryterium ceny - 100 %, którą będzie stanowić cena brutto po uwzględnieniu upustu.

Oferta z najniższą ceną ofertową otrzyma max liczbę

punktów, tj. 100 pkt . Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2) Przy dwóch lub więcej ważnych ofertach o tej samej cenie, zgodnie z art. 91, pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

18.1 Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z dostawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.2 Rozliczenia z tytułu zawartej umowy następować będą wg formularza umowy.

18.3 Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający reguluje należności za poszczególne części zamówienia w postaci przedłożonych faktur.

18.4 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

18.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19. Środki ochrony prawnej:

19.1 Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przysługują dostawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

19.2 Przed upływem terminu do składania ofert – w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

19.3 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

19.4 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym dostawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

19.5 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

19.6 Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

19.7 Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

19.8 Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

19.9 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, pod warunkiem uiszczenia wpisu, informując jednocześnie zamawiającego o wniesieniu odwołania.

19.10 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”.

20. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

20.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

20.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

20.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

20.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być20.5 udostępniane.

20.6 Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać20.7 się będzie wg następujących zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność4) przeglądania,

5) udostępnienie może mieć6) miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

20.8 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

21. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Numer 1. Wzór Formularza Ofertowego.

Numer 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Numer 3. Formularz postanowień umowy.

 

 

 

Zatwierdzam, 05.12.2006. Stanisław Ślęzak

..........................................................................

data/podpis

 

Załącznik 1

 

(pieczęć firmy) miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M

na potrzeby Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z sukcesywnymi potrzebami Zamawiającego za poniższe ceny:

Stały upust udzielony na czas trwania umowy

cena netto i brutto zmienna obowiązująca w dniu zakupu produktu (paliwa) od wykonawcy

Wyszczególnienie elementów obliczenia:

Cena netto za 1 litr oleju napędowego obowiązująca u wykonawcy w dniu 20.12.2006 r. ....................................................................................................................................zł

Podatek VAT .....................................................................................................zł

Cena brutto ........................................................................................................zł

Słownie:.........................................................................................……........... zł

Stały upust udzielony na czas trwania umowy ..............................................................zł
słownie: ....................................................................................................................................zł

Cena ofertowa netto za 1 litr oleju napędowego w dniu 20.12.2006 r. po uwzględnieniu

powyższego upustu .............................................................................................................zł

Cena brutto ........................................................................................................zł

Słownie:.........................................................................................……........... zł

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

(Czytelne podpisy osób reprezentujących wykonawcę)

 

 

Załącznik 2

(pieczęć firmy) miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,

5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych,

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość7) nie została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

8) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

9) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

10) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

11) nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,

Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

 

........................................................

(Czytelne podpisy osób reprezentujących wykonawcę)

Załącznik nr 3

(pieczęć firmy) Oleszyce, .....................

 

 

Umowa

 

Zawarta w dniu ................. r. w Miejsko Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Oleszycach zwanym w dalszej treści Zamawiającym reprezentowanym przez:

 

1. Stanisław Ślęzak dyrektor

przy kontrasygnacie

2. Janina Gryniewicz główna księgowa

 

a ........................................................... zwanym w dalszej treści Dostawcą reprezentowanym przez:

1. ................................................................................................................................................

§ 1

 

1. Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego dnia 20-12- 2006 roku.

2. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje zaopatrzenie w paliwo autobusu szkolnego JELCZ L-090M

§ 2

Zaopatrzenie odbywać się będzie we wszystkie dni miesiąca. Dostawca zapewni rocznie, tj. na okres trwania umowy następujące ilości produktów:

Paliwo do pojazdu samochodowego JELCZ-L090M:

- Olej napędowy w ilości około 10.000 l rocznie

§ 3

Dostawca na czas trwania umowy udziela Zamawiającemu upustu w wysokości:

........... zł brutto za 1 litr zakupionego oleju napędowego

 

                                               § 4

Każdorazowo zakupiony produkt powinien posiadać świadectwo jakości zgodnie z obowiązującymi normami udostępniane do wglądu na żądanie Zamawiającego.

 

§ 5

Brak odbioru deklarowanych ilości określonych w § 2 z przyczyn niezależnych Zamawiającego nie może rodzić skutków prawnych.

§ 6

Zamawiający przedstawi Dostawcy wykaz pojazdów, które będą zaopatrywane
w Stacji Paliw oraz osób uprawnionych do odbioru przedmiotu umowy.

§ 7

Każdorazowe wydanie produktów potwierdzane będzie podpisem osoby uprawnionej przez Zamawiającego na dokumentach Dostawcy.

§ 8

Rozliczenie za wydane Zamawiającemu produkty dokonywane będzie po aktualnych w dniu odbioru cenach brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) pomniejszonych o udzielony upust.

§ 9

Faktury VAT za zakupiony przedmiot umowy mogą być wystawiane przez dostawcę dwa razy w miesiącu, w okresach do 15 każdego miesiąca i do 30 każdego miesiąca

Płatności dokonywane będą w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.

 

§ 10

W przypadku nieuregulowania należności w terminie zgodnie z § 9 Dostawca może wstrzymać wydawanie paliwa oraz naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w regulowaniu należności.

 

§ 11

Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia podpisania umowy (pożądany termin to: 02.01.2007 r.) do dnia 31.12.2007 r. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

§ 12

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie

stanowią inaczej.

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

 

§ 13

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 29 września 2020r. 17:56:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.