XML

Ogłoszenie o konkursie - otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. nr 142, późn.zm. 1591 ) , art 4 ust 1 pkt 14, art. 11 ust. 1 pkt 2, i
ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz U nr 96. poz. 873 z poźn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U z 2001 r.
. nr 81, poz. 889 z późn. zm. ).


BURMISTRZ MIASTA l GMINY OLESZYCE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu:

1.Zadania nr 1 - ,,Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
piłce siatkowej, tenisie stołowym, warcabach w mieście Oleszyce" .

Zakres zadania:

a) organizacja zajęć sportowych,

b) organizacja zawodów i obozów sportowych,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez trenerów,

d) z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

- zwrot kosztów przejazdów dla zawodników,

- transport na zawody,

- ubezpieczenie zawodników, wpisowe zawodników na zawody, składki,

zakup materiałów, art. spożywczych i sprzętu sportowego

- opłaty za sędziowanie,

2. Zadanie nr 2 - ,,Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Zalesie".

Zakres zadania:

a) organizacja zajęć sportowych,

b) organizacja zawodów,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez trenerów,

d) z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

- transport na zawody,

- ubezpieczenie zawodników, wpisowe zawodników na zawody, składki,

-zakup. materiałów, art. spożywczych i sprzętu sportowego,

- opłata za sędziowanie,

- utrzymanie obiektów sportowych,

3. Zadanie nr 3 - ,,Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej w miejscowość Futory".

Zakres zadania:

a) organizacja zajęć sportowych,

b) organizacja zawodów,

c) zajęcia i treningi prowadzone przez trenerów,

d) z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty;

- transport na zawody

- ubezpieczenie zawodników, wpisowe zawodników na zawody, składki

zakup materiałów, art. spożywczych i sprzętu sportowego,

- opłata za sędziowanie,

- utrzymanie obiektów sportowych

4. Zadanie nr 4 - ,,Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości
Zabiała- Stare Sioło”.

Zakres zadania:

a)organizacja zajęć sportowych,

b)organizacja zawodów,

c)zajęcia i treningi prowadzone przez trenerów,

d)z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

- transport na zawody,

- ubezpieczenie zawodników, wpisowe zawodników na zawody, składki,

- zakup materiałów, art. spożywczych i sprzętu sportowego,

- opłata za sędziowanie,

- utrzymanie obiektów sportowych.

I Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki, organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
.

II Wysokość kwoty przeznaczonej w 2007 r. na realizację zadań przez podmioty wyłonione w konkursie ofert wynosi:

1.Zadania nr 1 - „Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowych w mieście Oleszyce „
-39.500 zł.

2. Zadanie nr 2 - „Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Zalesie ’’ – 8.000 zł

3.Zadanie nr 3 - „Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Futory” - 9.500zł

4. Zadanie nr 4 - „Działalność szkoleniowa dzieci
i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Zabiała- Stare Sioło” -8.000 zł.

III .Zasady przyznania dotacji:

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia,

b) termin i miejsce realizacji zadania gminy,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów jego realizacji proponowaną wielkość dotacji,

e) nazwę i siedzibę Organizacji, informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania gminy,

f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu czy zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego Organizacje zostały wpisane oraz statut,

g) oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nieprowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

 

IV Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U nr 264,
poz. 2207). Formularz oferty można otrzymać
w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce
ul Rynek
1, pok. nr 7

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w poniższej tabeli:

LP. Kryteria oceny Ilość punktów

1. Spełnienie wymogów formalnych przez wnioskodawcę 0-10

2. Wartość merytoryczna projektu 0-10

3. Koszty realizacji projektu, koszy zadania

publicznego oraz efekty projektu 0-80

Wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej . Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin wyboru ofert – 9 stycznia 2007 r.

VI Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie,
nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

VII Terminy i warunki składania ofert.

1.Prawidłowo i kompletnie wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w terminie do dnia 8 stycznia 2007 r., do godz. 15.30, w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1. oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
Odrzuceniu podlegają oferty nieprawidłowo wypełnione lub oferty, w których nie podano wszystkich danych wyciąganych we wzorze oferty,

2.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
Na kopercie musi być
umieszczony adres zwrotny oferenta.

3.Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

VIII. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w 2006 r .realizował zadania publiczne
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczając na ten cel dotacje organizacjom pozarządowym w wysokości 62.926 zł.

IX. Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Szczebiwilk
tel. (016) 632 87 77.


 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -