XML

Zawiadomienie o wyborze oferty „Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Oleszyce zadanie nr 1 i nr 2”

 Oleszyce dnia 2006-08-11

BGP-341/14/2006                   

 

  

 

Zawiadomienie  o  wyborze  oferty 

stosownie do postanowień Art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo zamównień publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce informuje , że postępowanie przetargowe prowadzone w trybie Przetargu nieograniczonego na  :

„Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Oleszyce zadanie nr 1 i nr 2”

zostało rozstrzygnięte  ,wybrano  ofertę  nr 1 :

 

Firma Usługowa s.c.

Usługi Sprzętowo-Transportowe

37-630 Oleszyce ul.Mokra 11

 

 

Cena  oferty brutto:  zadanie nr 1 31.265,55  słownie ( trzydzieści jeden tysięcy dwieście szścdziesiąt  pięc  złotych 55/100).

                           zadanie nr 2  32 098,69 słownie ( trzydzieści dwa tysiące dziewięcdziesiąt osiem  złotych  69/100).

Uzasadnienie wyboru : wybrana oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najkorzystniejszą pod względem kryteriów przyjętych w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

 

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                MARIA JANOWSKA-PLACEK

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -