XML

Ogłoszenie o konkursie - na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Oleszycach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Publicznego Gimnazjum w Oleszycach

 

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,                         w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późń. zm./
Z tekstem rozporządzenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach,
pok. Nr 7.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.

- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

- dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikującego z zakresu zarządzania oświatą;

- ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu         z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy   z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

- oświadczenia, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych        z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17.12.2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14,poz.114
z późń. zm.);

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926     z późń. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym                           i dopiskiem ,,Konkurs na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Oleszycach”  w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach

 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1, - pok. Nr 7.

Tel. kont.(016) 632-87-77

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.        O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -