Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej w Oleszycach - kontynuacja robót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Oleszyce: budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej w Oleszycach

- kontynuacja robót

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Oleszyce, do kontaktów: Jacek Szczygielski, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 016 631 50 10, fax 016 631 56 36, e-mail: fn@oleszyce.pl, www.oleszyce.bip.info.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa hali widowiskowo-sportowej przy szkole podstawowej w Oleszycach - kontynuacja robót.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa hali widowiskowo - sportowej przy szkole podstawowej w Oleszycach o łącznej kubaturze 10 703,72 m sześc., powierzchni użytkowej 1 505,63 m kw. z przyłączeniami: wodociągowym, energetycznym, gazowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gazowej, centralnego ogrzewania wraz z kotłownia gazową, elektrycznej, wentylacyjnej oraz drogi, chodniki i place.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Oleszyce ul. Krótka 21.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.25.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Wykonanie obiektu pod klucz.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.11.2007;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 56 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie ww warunków zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 26.06.2006, cena - 500,00 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.07.2006 godzina 12:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 03.07.2006, godzina 12:15, Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Mickiewicza 10 pok. nr 5.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 06.05.2006.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 29 września 2020r. 18:49:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.