XML

Przetarg - Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M

MG ZEAS-ZP/2/05

 

Oleszyce, 2005-12-07

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do autobusu marki JELCZ L-090M

 

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

tel.fax (016) 631 52 44

zeas@eoleszyce.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 – 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony do 60.000 euro

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przetargu oraz wyjaśniania SIWZ jest Pani Urszula Szwed, tel. (016)  631 52 44

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w biurze Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach, ul. Rynek 21, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                 o możliwości składania ofert częściowych: sukcesywna dostawa oleju napędowego- zgodnie z Polską Normą EN 590/2002 (około 10.000 litrów rocznie), dostawa ma polegać na tankowaniu autobusu na stacji paliw dostawcy na terenie gminy Oleszyce.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych

 

kod CPV –23000000-7

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: od 2 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu :

w postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci wypełniający postanowienia art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 tej Ustawy

 

8) Informacja na temat wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena oferty 100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

 

do dnia 2005-12-28 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

ul.Rynek 21

37-630 Oleszyce

 

dnia 2005-12-28 o godz. 10:30

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -