XML

Konkurs na stanowisko referenta – ½ etatu - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W STARYCH OLESZYCACH

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223).

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W STARYCH OLESZYCACH

 

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko referenta – ½ etatuKandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne.
1. Wykształcenie – średnie, ekonomiczne.
2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe .
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

Zakres zadań na stanowisku:

1. Przygotowanie danych do projektu organizacji szkoły, sprawozdań GUS, ubezpieczenia dzieci.

2.Prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją szkoły.

3.Prowadzenie archiwum.

4. Przygotowanie do wydania legitymacji szkolnych uczniom, leg. pracownikom.

5.Prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych.

6. Pisanie zleconych przez dyrektora pism urzędowych.

7. Przygotowywanie pism do teczek osobowych.

 

Wymagania pożądane:

1. Obsługa komputera (pakiet biurowy Office 97, 2000, XP).
2. Umiejętność analitycznego myślenia.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Komunikatywność.

Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. CV i list motywacyjny.
3. Kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Adres i telefon kontaktowy.
7. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu i klauzula o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem :
„Nabór kandydatów na stanowisko referenta ”, adres i telefon składającego ofertę.

 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -