XML

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - przewóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006

MG ZEAS-ZP/1/05

 

Oleszyce, 2005-07-21

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w roku szkolnym 2005/2006 przewozów uczniów, łącznie ze sprawowaniem nad nimi opieki w czasie przewozu, do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Oleszyce, na trasach wskazanych przez zamawiającego

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

Rynek 21

37-630 Oleszyce

tel.fax (016) 631 52 44

zeas@eoleszyce.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 – 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony do 60.000 euro

Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przetargu oraz wyjaśniania SIWZ jest Pan Stanisław Ślęzak, tel. 631 52 44

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W biurze Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach, ul. Rynek 21 cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nieodpłatnie

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                 o możliwości składania ofert częściowych:

Trasa dzienna – około 130 km

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych

 

kod CPV 60113100-4

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający licencję na autobusowe usługi przewozowe dysponujący własnym pojazdem na min. 50 miejsc siedzących dla pasażerów, wypełniający postanowienia art. 22 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 tej Ustawy

 

8) Informacja na temat wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Nazwa kryterium                                                                                                     | Waga      |       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            |  cena brutto za 1 km trasy określonej przez zamawiającego                                   | 100              |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

Rynek 21

37-630 Oleszyce

Oleszyce

 

 

 dnia 2005-08-11 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia oferyt:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Oleszycach

Rynek 21

37-630 Oleszyce

Oleszyce

 

 

dnia 2005-08-11 o godz. 10:30

 

 

___________________________________________

Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół W Oleszycach

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik Nr 1 Plik doc 30.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -