Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Ogłoszenie o konkursie - na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach, Szkoły Podstawowej w Futorach z klasami 0-3

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

Szkoły Podstawowej w Zalesiu,

Szkoły Podstawowej  im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach,

 Szkoły Podstawowej w Futorach z klasami  0-3

 

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,                         w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 z późniejszymi zmianami).            Z tekstem rozporządzenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach,
pok. Nr 4.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

- akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.

- dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

- dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikującego z zakresu zarządzania oświatą;

- ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu         z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy   z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

- oświadczenia, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych        z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia           26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami),

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami ) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem                        ,, Konkurs na Dyrektora SP  w  Zalesiu ”, ,, Konkurs na  Dyrektora  SP w Starych Oleszycach ”, ,, Konkurs na Dyrektora SP w Futorach ”,
 
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach

 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1, - pok. Nr 4.

Tel. kont.(016) 631-50-10

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.        O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 29 września 2020r. 18:43:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.