XML

Przetarg - Roboty budowlane - Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stare Sioło

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Oleszyce

, ul. Rynek 1 ; 37-630 Oleszyce, woj. podkarpackie, tel. 016 6315010, fax 016 6315636, e-mail, sekretariat@oleszyce.pl ,  www.oleszyce.bip.info.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Sioło .

1.3) Opis przedmiotu zamówienia:  Roboty budowlane – kontynuacja robót – wg przedmiaru robót.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  Gmina Oleszyce , miejscowość Stare Sioło.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.13.50-7

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: wartość zamówienia wynosi poniżej 60000,00 euro  (netto)

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 31-08-2005 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: nie jest wymagane

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Wg specyfikacji

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

Cena - 100%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08-03.2005, cena – 0,00 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.03.2005 godzina 12:00

3.3) Termin związania ofertą: do 30 dni  

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.03.2005 godzina 12:15, Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Mickiewicza 10 pokój 5

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

Data publikacji ogłoszenia : 28-02-2005 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -