XML

Przetarg na dowożenie uczniów do szkół publicznych gminy Oleszyce w roku szkolnym 2004/2005

 OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro

 

Zamawiający: Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Oleszycach, ul. Rynek 21, 37-630 Oleszyce

 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Specyfikacja: można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą po otrzymaniu wniosku o jej przekazanie

 

Opis przedmiotu zamówienia: dowożenie uczniów do szkół publicznych gminy Oleszyce w roku szkolnym 2004/2005. Dokładny zakres zamawianych usług znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferty wariantowe: Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej

 

Termin wykonania zamówienia: 01-09-2004 do 24-06-2005 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu: złożenie w terminie ważnej oferty wraz z wszystkimi załącznikami wynikającymi ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Kryteria oceny ofert: cena – 100%

 

Miejsce i termin składania ofert: Miejsko Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Oleszycach, ul. Rynek 21, do dnia  02-08-2004 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02-08-2004 r.  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Stanisław Ślęzak- dyr. MG ZEAS,                    nr tel. /016/ 631 52 44

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -