XML

Rejestr uchwał Rady Miejskiej - rok 2004

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rok 2004

 

 

Nr. Protokołu

i data sesji Rady

 

Nr. uchwały

 

Treść uchwały

 

Nazwa komórki organizacyjnej lub osoby, które przedłożyły projekt uchwały i dysponują informacją na ich temat

 

XIV

z dnia

04.02.2004

 

XIV/124/04

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oleszyce podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

 

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XIV

z dnia

04.02.2004

 

XIV/125/04

W sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpackie Centrum Informacji Turystycznej”.

Samodzielne stanowisko d/s administracyjno-społecznych

Elżbieta Szczebiwilk

XIV

z dnia

04.02.2004

 

XIV/126/04

W sprawie przeniesienia własności spraw majątkowych na rzecz Gminy w zamian za należności podatkowe.

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/127/04

W sprawie budżetu Gminy Oleszyce na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/128/04

W sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego „Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Oleszyce” i „Program budowy i modernizacji dróg gminnych”

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/129/04

 

W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/130/04

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/131/04

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/132/04

 

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/133/04

W sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Samodzielne stanowisko d/s administracyjno-społecznych

Elżbieta Szczebiwilk

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/134/04

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/135/04

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/136/04

W sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XV

z dnia

17.03.2004

 

XV/137/04

W sprawie referendum gminnego o przyjęciu przez Miasto i Gminę Oleszyce, od właścicieli nieruchomości, obowiązków w zakresie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz pozbywania się tych odpadów.

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/138/04

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/139/04

 

W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/140/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/141/04

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w mieście Oleszyce przy ul. 3-go Maja „

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/142/04

W sprawie wypłaty diety za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej w Oleszycach dla członka Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Sioło.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVI

z dnia

27.04.2004

 

XVI/143/04

 

W sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady i jej organach.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/144/04

 

W sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Referendum

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/145/04

 

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/146/04

W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/147/04

W sprawie zasad otrzymywania i wypłacania diet przysługujących sołtysom i członkom rad sołeckich z terenu Miasta i Gminy Oleszyce

 

Samodzielne stanowisko d/s organizacyjno-samorządowych

Maria Żaczek

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/148/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVII

z dnia

17.05.2004

 

XVII/149/04

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizacje zadania inwestycyjnego p.n. „rozbudowa budynku Gimnazjum w Oleszycach”

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVIII

z dnia

28.06.2004

 

XVIII/150/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVIII

z dnia

28.06.2004

 

XVIII/151/04

W sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XVIII

z dnia

28.06.2004

 

XVIII/152/04

W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zadania :

„przebudowa-modernizacja drogi gminnej Zabiała-Stare Oleszyce”

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w mieście Oleszyce, ul. 3-go Maja, Cicha, Podwalna, Orzeszkowej, Konopnickiej”

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XIX

z dnia

29.07.2004

 

XIX/153/04

 

W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego.

Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Jacek Szczygielski

XIX

z dnia

29.07.2004

 

XIX/154/04

W sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso

Sekretarz UMiG

Jolanta Habało-Zaniewicz

XIX

z dnia

29.07.2004

 

XIX/155/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XX

z dnia

31.08.2004

 

XX/156/04

W sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach

Kierownik M-GOPS

Danuta Dziadura

XXI

z dnia

30.09.2004

 

XXI/157/04

W sprawie określenia zasad i kryteriów przyznawania dzieciom i młodzieży pomocy w formie gorącego posiłku

Kierownik M-GOPS

Danuta Dziadura

XXI

z dnia

30.09.2004

 

XXI/158/04

 

W sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXI

z dnia

30.09.2004

 

XXI/159/04

W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr XV/127/2004 z dnia 17 marca 2004 r.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXI

z dnia

30.09.2004

 

XXI/160/04

W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XXII

z dnia

04.11.2004

 

XXII/161/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXII

z dnia

04.11.2004

 

XXII/162/04

W sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXII

z dnia

04.11.2004

 

XXII/163/04

W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geodezji i Działalności gospodarczej

Kierownik Ref. Maria Nieckarz

XXII

z dnia

04.11.2004

 

XXII/164/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/165/04

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Oleszyce

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/166/04

W sprawie obniżenia cen skupu żyta.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/167/04

W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/168/04

W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/169/04

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/170/04

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/171/04

W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2004 rok

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

XXIII

z dnia

30.11.2004

 

XXIII/172/04

W sprawie zmiany w  uchwale Nr XXII / 161 /04 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 listopada 2004 r.

Referat Finansowy

Skarbnik: Zdzisława Spryńska

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -