XML

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 26 marca 2007

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1559, z późniejszymi zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów.

 

§ 3

Z dniem wejścia w  życie zarządzenia traci  moc zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr Maria Janowska – Placek

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2007-08-07
Publikujący -