XML

Statut - Miasto Oleszyce

Statut jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Oleszyce - Miasto Oleszyce

Uchwała Nr IX/73/07

Rady Miejskiej w Oleszycach

z dnia 25 maja 2007 rok

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleszyce

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska w Oleszycach uchwala Statut Miasta Oleszyce:

Rozdział I Postanowienia ogólne.

§ 1

Statut Miasta Oleszyce zwany dalej Statutem- reguluje całokształt działalności jednostki pomocniczej.

Jeżeli w Statucie jest mowa o:

1/ Mieście-należy rozumieć miasto Oleszyce,

2/ Przewodniczącym-należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu

3/ Zarządzie-należy rozumieć Zarząd Miasta Oleszyce

4/ Zebraniu-należy przez to rozumieć Zebranie Ogólne Mieszkańców Miasta

§ 2

1. Miasto Oleszyce jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Miejską w drodze uchwały, na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.

Nazwa jednostki pomocniczej brzmi "Miasto Oleszyce"

2. Miasto działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Oleszyce,
 3. niniejszego Statutu.

§ 3

Teren działania Miasta obejmuje granice administracyjne miasta Oleszyce oraz osadę Lubomierz o pow. ogólnej 1271,7897 ha. Położenie Miasta w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdz. II Organizacja i zakres działania.

§4

1. Organem uchwałodawczym Miasta jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.

2. Organem wykonawczym jest Zarząd na czele którego stoi Przewodniczący

§5

Do zakresu działania Miasta należy:

1. udział w rozpatrywaniu i opiniowaniu spraw pozostających w zakresie działania Miasta i Gminy Oleszyce dotyczących mieszkańców Miasta, a w szczególności w sprawach:

 1. uchwalanych przez Radę Miejską wieloletnich programów inwestycyjnych i innych programów gospodarczych,
 2. budżetu,
 3. planów zagospodarowania przestrzennego, studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 4. określonych przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i położonych na obszarze Miasta,
 5. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
 6. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
 7. kształtowanie zasad współżycia społecznego,
 8. organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
 9. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z życiem Miasta,
 10. określonych przez Radę Miejską zasad zarządu mieniem gminnym.

§6

Do właściwości Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:

1. wybór i odwołanie Przewodniczącego ,

2. wybór i odwołanie Zarządu,

3. opiniowanie spraw określonych w §7 oraz innych spraw zleconych przez Burmistrza Gminy,

4. inicjowanie działań określonych w §5,

5. wnioskowanie i występowanie z inicjatywą w sprawach istotnych dla Miasta do organów samorządu terytorialnego,

6. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Miasta,

7. współpraca z radnymi z terenu Miasta w zakresie organizowania spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Miasta,

8. ustalanie zadań dla Przewodniczącego i Zarządu do realizacji między zebraniami,

9. podejmowanie uchwał dotyczących dysponowania mieniem gminnym położonym na terenie Miasta.

§7

W przypadku zwrócenia się przez Radę Miejską o skonsultowanie projektów uchwał, Ogólne Zebranie Mieszkańców opiniuje w części dotyczącej Miasta, uchwały w następujących sprawach:

1. planu zagospodarowania przestrzennego, w tym części dotyczącej lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska,

2. planu budżetu na nowy rok,

3. przepisów prawa miejscowego,

4. innych zagadnień rozpatrywanych przez Radę Miejską.

§8

1. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Miasto może nawiązać współpracę z sołectwami w obrębie gminy oraz zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, czy też podejmować wspólne uchwały.

2. O zamiarze porozumienia, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy.

§9

Mieszkaniec Miasta uczestniczący w zebraniu ma prawo do:

1. inicjatywy uchwałodawczej,

2. udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,

3. zadawania pytań Przewodniczącemu, członkom Zarządu i obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Miasta i Gminy,

4. żądania utrwalenia w protokole z zebrania swoich wystąpień, wniosków i pytań,

5. udziału w głosowaniu,

6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Miasta.

Rozdział. III Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrania Mieszkańców oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§10

1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane jest przez Przewodniczącego.

2. Przewodniczący zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców:

a. z własnej inicjatywy,

b. z inicjatywy Zarządu,

c. na żądanie Rady Miejskiej lub Burmistrza w każdym czasie w sprawach nie cierpiących zwłoki

d. na wniosek 40 stałych mieszkańców Miasta, mających czynne prawo wyborcze, złożony na ręce Przewodniczącego.

§11

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce oraz szczegółowy porządek zebrania Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w ustalonym terminie, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50 mieszkańców Miasta posiadających czynne prawo wyborcze .W ogłoszeniu podaje się drugi termin zebrania (po upływie 30 min. od pierwszego), w którym odbywa się ono bez względu na liczbę obecnych.

4. Ogólne Zebranie Mieszkańców zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbyć się w terminie 5 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 12

1 .Ogólne Zebranie Mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy Miasta zostali o nim

prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Ogólne Zebranie Mieszkańców otwiera i przewodniczy jego obradom Przewodniczący

Zarządu lub za jego zgodą Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §19 pkt 1.

3. Porządek obrad ustala Przewodniczący przy współudziale Zarządu.

4. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem Przewodniczącego jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych

na zebraniu. W przypadku powstania trudności, Przewodniczący powinien zwrócić się do

Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają referentów

z grona radnych lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

§13

W celu udzielenia Przewodniczącemu pomocy w przygotowywaniu materiałów
i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Miastem i protokołowania zebrań.

§14

W Ogólnym Zebraniu Mieszkańców mogą brać udział członkowie Rady Miejskiej
i Burmistrz lub jego zastępca dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§15

1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Jeżeli nie zostały zachowane warunki określone w §11 pkt 2, 3, 4 statutu, uchwały nie mogą być podejmowane pod rygorem nieważności.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

3. W sprawach personalnych zawsze przeprowadza się głosowanie tajne.

4. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy na stale zameldowani w Mieście i posiadający czynne prawo wyborcze.

5. Prowadzący zebranie bezzwłocznie ogłasza wyniki głosowania.

6. Uchwała Ogólnego Zebrania Mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna.

7. O nieważności uchwały ogólnego zebrania mieszkańców w całości lub części orzeka Burmistrz Miasta i Gminy.

8. Burmistrz Miasta i Gminy może także podjąć decyzję o uchyleniu uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców, jeżeli nie odpowiada ona wymogom celowości, gospodarności
i rzetelności.

§16

1. Z każdego Ogólnego Zebrania Mieszkańców wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy sporządza, w 2 egz., protokół, który powinien zawierać:

 1. datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbywa się zebranie,
 2. liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego prawomocności,
 3. nazwiska i funkcje osób zaproszonych na zebranie,
 4. zatwierdzony porządek obrad,
 5. sprawozdanie Przewodniczącego z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
 6. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków,
 7. uchwały podjęte na zebraniu,
 8. podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania.

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§17

1. 1 egz. protokołu powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany

Burmistrzowi, a 2 egz. Przewodniczącemu Zarządu.

2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały, Burmistrz przekazuje

zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. W przypadkach, gdy sprawa leży w kompetencji Burmistrza ten załatwia ją we własnym

zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.

4. O sposobie załatwienia spraw przez Radę Miejską, Burmistrza i inne jednostki organizacyjne,

Przewodniczący informuje ogół mieszkańców poprzez rozplakatowanie

obwieszczeń.

5. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek lub wypisów.

Rozdział IV Zasady gospodarki finansowej Miasta

§18

1. Miasto nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.

2. Gospodarka finansowa Miasta prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

3. Przewodniczący Zarządu ma prawo i obowiązek zgłaszania corocznie wniosków Skarbnikowi Miasta i Gminy do opracowywanego projektu budżetu miasta i gminy w terminie do 15 września każdego roku.

Rozdział V Tryb wyboru Przewodniczącego i Zarządu.

§19

1. Ogólne Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego i Zarządu zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

2.Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego i Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców Miasta, co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Wyznacza się również nowy termin zebrania w przypadku sytuacji określonej w §20 pkt 2.

§20

1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego i Zarządu na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców wymagana jest obecność, co najmniej 50 na stałe zameldowanych mieszkańców Miasta, posiadających czynne prawo wyborcze.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie (po upływie 30 min. od pierwszego terminu) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3.Uprawnieni uczestnicy zebrania mają obowiązek podpisania listy obecności.

§21

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Komisja wybiera przewodniczącego ze swojego składu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na funkcję Przewodniczącego i członka Zarządu.

 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
 1. przyjęcie zgłoszeń kandydatów i uzyskanie od nich zgody na kandydowanie,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. ustalenie wyników głosowania,
 4. ogłoszenie wyników wyborów,
 5. sporządzenie i przekazanie protokołów z głosowania oraz materiałów z wyborów

do Biura Rady Miejskiej po zakończeniu czynności związanych z wyborami.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§22

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Przewodniczącego. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Zarządu.

3. Zebranie może postanowić, iż wybory Przewodniczącego i członków Zarządu będą przeprowadzane jednocześnie.

§23

1.Wybory są powszechne, prawo wybierania ma każdy obywatel Polski, który stale mieszka na terenie Miasta i posiada czynne prawo wyborcze.

Wybory są równe-wyborcy biorą udział w głosowaniu na równych prawach, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

2.Wyboru Przewodniczącego i członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§24

Wyborcy oddają głosy, po odczytaniu z listy obecności, do zapieczętowanej uprzednio urny.

§25

 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, wówczas o wyborze decydują kolejne głosowania.

Rozdział VI. Przewodniczący i Zarząd

§26

1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa 4 lata,

2. Wybór na nową kadencję powinien się odbyć w terminie do 6 miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej

3. Po upływie kadencji Przewodniczący i Zarząd pełnią funkcję do czasu objęcia swych obowiązków przez nowo wybranych.

4. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego i poszczególnych członków Zarządu może nastąpić w przypadkach:

a. wcześniejszego pisemnego zrzeczenia się mandatu,

b. prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne,

c. śmierci,

d. odwołania przez Burmistrza Miasta i Gminy za zgodą Rady Miejskiej w Oleszycach po zaciągnięciu opinii Ogólnego Zebrania Mieszkańców w przypadku sprzeniewierzenia się przez nich interesom Miasta.

5. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia kadencji Zarządu.

6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego, Burmistrz Miasta i Gminy zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców dla wyboru nowego Przewodniczącego.

7. Wybory dla uzupełnienia składu Rady lub wybrania nowego składu całego Zarządu, przeprowadza samodzielnie Ogólne Zebranie Mieszkańców zwołane przez

Przewodniczącego.

8. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego jego obowiązki pełni Przewodniczący dotychczasowy, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od daty odwołania lub ustąpienia. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego w związku z chorobą lub śmiercią Burmistrz Miasta i Gminy powierza prowadzenie spraw Miasta członkowi Zarządu lub innej osobie, po uprzednim zasięgnięciu opinii Ogólnego Zebrania Mieszkańców, do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Zarządu obowiązki jego pełni Wiceprzewodniczący Zarządu .

§27

1. Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

a. zwoływanie zebrań i przewodniczenie ich obradom,

b. zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie mu,

c. działanie stosowne do wskazań Ogólnego Zebrania Mieszkańców, Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy,

d. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia miejscowej społeczności, dbanie o wygląd estetyczny Miasta,

e. reprezentowanie mieszkańców Miasta na zewnątrz,

f. uczestniczenie w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza,

g. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,

h. uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach ustalonych Statutem Miasta i Gminy Oleszyce.

2. Na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Przewodniczący przedkłada informację ze swej działalności i działalności Zarządu.

3. Pełnienie funkcji Przewodniczącego ma charakter społeczny.

4. Przewodniczący może być inkasentem podatków i opłat ustalonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej oraz doręczycielem nakazów płatniczych.

§ 28

1. Przewodniczący bierze udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Na sesjach Rady Miejskiej Przewodniczącemu przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może także zgłaszać wnioski w imieniu ogólnego zebrania mieszkańców zarówno do Rady Miejskiej jak i do Burmistrza.

§ 29

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący współpracuje z Zarządem.

2. Zarząd składa się z 15 osób, w tym Przewodniczącego Zarządu i 1-go Wiceprzewodniczącego.

§30

1. Działalność Miasta, Przewodniczącego i Zarządu jest jawna.

2. Jawność działania Miasta, Przewodniczącego i Zarządu obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o pracy Przewodniczącego i Zarządu oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami Ogólnych Zebrań Mieszkańców i posiedzeń Zarządu, uchwałami podjętymi na zebraniu, programami pracy Miasta.

Rozdział VII Nadzór nad działalnością Miasta.

§31

1. Organami nadzoru nad działalnością Miasta są:

-Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy.

2. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Miasta, oraz uczestniczenia w posiedzeniach Ogólnego Zebrania Mieszkańców i Zarządu.

3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 organy kontroli i nadzoru nad działalnością Miasta mogą delegować swoich przedstawicieli.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe.

§32

Zmiany Statutu Miasta dokonuje Rada Miejska.

§33

W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Miejska.

§34

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§35

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2008-07-11
Publikujący -