Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Statut - Stare Oleszyce

Statut jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Oleszyce - Stare Oleszyce

UCHWAŁA Nr XLVII/349/06
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH
z dnia 24 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Oleszyce
(Rzeszów, dnia 24 listopada 2006 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Miejska w Oleszycach uchwala Statut Sołectwa Stare Oleszyce:

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Sołectwo Stare Oleszyce jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Miejską w drodze uchwały, na zasadach określonych w Statucie Miasta i Gminy.
2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Oleszyce,
c) niniejszego Statutu.
§ 2. Obszarem działania Sołectwa jest wieś Stare Oleszyce, Zabiała i Uszkowce
o pow. ogólnej 3705,4401 ha. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego Statutu Sołectwa.

Rozdział II
Organizacja sołectwa i kompetencje zebrania wiejskiego

§ 3. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Działalność sołtysa wspomaga Rada sołecka, której zadaniem jest doradzanie
i opiniowanie w sprawach wsi.
4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranych.
§ 4. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) udział w rozpatrywaniu i opiniowaniu spraw pozostających w zakresie działania Miasta i Gminy Oleszyce dotyczących mieszkańców Sołectwa, a w szczególności
w sprawach:
a) uchwalanych przez Radę Miejską wieloletnich programów inwestycyjnych i innych programów gospodarczych,
b) budżetu,
c) planów zagospodarowania przestrzennego, studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
d) określonych przez Radę Miejską zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i położonych na obszarze Sołectwa,
e) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
f) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
g) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
h) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
i) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z życiem wsi,
j) określonych przez Radę Miejską zasad zarządu mieniem gminnym.
§ 5. Do właściwości zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3) opiniowanie spraw określonych w § 6 oraz innych spraw zleconych przez Burmistrza Gminy,
4) inicjowanie działań określonych w § 4,
5) wnioskowanie i występowanie z inicjatywą w sprawach istotnych dla wsi
do organów samorządu terytorialnego,
6) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
7) współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizowania spotkań
z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
8) ustalanie zadań dla sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji między zebraniami wiejskimi,
9) podejmowanie uchwał dotyczących dysponowania mieniem gminnym położonym na terenie Sołectwa.
§ 6. W przypadku zwrócenia się przez Radę Miejską o skonsultowanie projektów uchwał, zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, uchwały
w następujących sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego, w tym części dotyczącej lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska,
2) planu budżetu na nowy rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych zagadnień rozpatrywanych przez Radę Miejską.
§ 7. 1. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę
z innymi sołectwami w obrębie gminy oraz zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, czy też podejmować wspólne uchwały.
2. O zamiarze porozumienia, o którym mowa w ust. 1 Sołtys powiadamia Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 8. Mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w zebraniu ma prawo do:
1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) udziału w dyskusji nad każda sprawa objętą porządkiem obrad,
3) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady sołeckiej i obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów Miasta i Gminy,
4) żądania utrwalenia w protokole z zebrania swoich wystąpień, wniosków i pytań,
5) udziału w głosowaniu,
6) zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.

Rozdział III
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał.

§ 9. 1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:
a) z własnej inicjatywy,
b) inicjatywy Rady Sołeckiej,
c) na żądanie Rady Miejskiej lub Burmistrza,
d) na wniosek 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
§ 10. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce oraz szczegółowy porządek zebrania wiejskiego Sołtys podaje
do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie.
3. Warunkiem odbycia się zebrania w ustalonym terminie jest obecność, co najmniej 30 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej,
4. W ogłoszeniu podaje się drugi termin zebrania (po upływie 30 min.
od pierwszego), w którym odbywa się ono bez względu na liczbę obecnych.
5. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady miejskiej
lub Burmistrza winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
§ 11. 1. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali
o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 18 pkt 1.
3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego zebrania.
4. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być należycie przygotowane.
5. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych
na zebraniu. W przypadku powstania trudności, Sołtys powinien zwrócić
się do przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc, którzy wyznaczają referentów z grona radnych lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
§ 12. W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowywaniu materiałów
i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy do kontaktów z Sołectwem i protokołowania zebrań.
§ 13. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Miejskiej i Burmistrz lub jego zastępca dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 14. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Jeżeli nie zostały zachowane warunki określone w § 10 pkt 2, 3, 4 statutu, uchwały nie mogą być podejmowane pod rygorem nieważności.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić
o przeprowadzeniu głosowania tajnego nad konkretną sprawą.
3. W sprawach personalnych zawsze przeprowadza się głosowanie tajne.
4. W głosowaniu biorą udział stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
5. Prowadzący zebranie bezzwłocznie ogłasza wyniki głosowania.
6. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
7. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub części orzeka Burmistrz Miasta i Gminy.
8. Burmistrz Miasta i Gminy może także podjąć decyzję o uchyleniu uchwały zebrania wiejskiego, jeżeli nie odpowiada ona wymogom celowości, gospodarności
i rzetelności.
§ 15. 1. Z każdego zebrania wiejskiego wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy sporządza, w 2 egz., protokół, który powinien zawierać:
a) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie odbywa
się zebranie,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego prawomocności,
c) nazwiska i funkcje osób zaproszonych na zebranie,
d) zatwierdzony porządek obrad,
e) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
f) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków,
g)  uchwały podjęte na zebraniu,
h)  podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania.
3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.
§ 16. 1. 1 egz. protokołu powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Burmistrzowi, a 2 egz. Sołtysowi.
2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały, Burmistrz przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. W przypadkach, gdy sprawa leży w kompetencji Burmistrza ten załatwia
ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
4. O sposobie załatwienia spraw przez Radę Miejską, Burmistrza i inne jednostki organizacyjne, Sołtys informuje zebranie wiejskie lub w razie konieczności ogół mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.
5. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek
lub wypisów.

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej sołectwa.

§ 17. 1. Sołectwa nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej.
2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
3. Sołtys i Rada Sołecka mają prawo i obowiązek zgłaszania corocznie wniosków Skarbnikowi Miasta i Gminy do opracowywanego projektu budżetu miasta i gminy
w terminie do 15 września każdego roku.

Rozdział V
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 18. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Wyznacza się również nowy termin zebrania
w przypadku sytuacji określonej w § 19 pkt 2.
§ 19. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 50 stałych mieszkańców Sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności liczby mieszkańców, wyboru w nowym terminie (po upływie 30 min. od pierwszego terminu) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
3. Uprawnieni uczestnicy zebrania mają obowiązek podpisania listy obecności.
§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Komisja wybiera przewodniczącego ze swojego składu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i uzyskanie od nich zgody na kandydowanie,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ustalenie wyników głosowania,
d) ogłoszenie wyników wyborów,
e) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.
§ 21. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
3. Zebranie może postanowić, iż wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej będą przeprowadzane jednocześnie.
§ 22. Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
§ 23. Wyborcy oddają głosy, po odczytaniu z listy obecności, do zapieczętowanej uprzednio urny.
§ 24. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, wówczas
o wyborze decydują kolejne głosowania.

Rozdział VI.
Sołtys i Rada Sołecka.

§ 25. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
2. Zarządzenie o przeprowadzeniu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wydaje Burmistrz w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Miejskiej, zaś same wybory powinny się odbyć w terminie 6 miesięcy od tej daty.
3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu objęcia swych obowiązków przez nowo wybranych.
4. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Sołtysa i poszczególnych członków może nastąpić w przypadkach:
a) wcześniejszego pisemnego zrzeczenia się mandatu,
b) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne,
c) śmierci,
d) odwołania przez Burmistrza Miasta i Gminy za zgodą Rady Miejskiej w Oleszycach po zaciągnięciu opinii zebrania wiejskiego w przypadku sprzeniewierzenia się przez nich interesom sołectwa.
5. Wcześniejsze wygaśnięcie mandatu Sołtysa w trakcie kadencji nie powoduje wygaśnięcia kadencji rady Sołeckiej.
6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz Miasta i Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
7. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
8. Do czasu wyboru nowego Sołtysa jego obowiązki pełni Sołtys dotychczasowy,
lecz nie dłużej niż 3 miesiące od daty odwołania lub ustąpienia. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa w związku z chorobą lub śmiercią Burmistrz Miasta
i Gminy powierza prowadzenie spraw sołectwa członkowi Rady Sołeckiej lub innej osobie, po uprzednim zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego, do czasu wyboru nowego Sołtysa.
§ 26. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,
b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i jej przewodniczenie,
c) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy,
d) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę życia miejscowej społeczności, dbanie o wygląd estetyczny sołectwa,
e) reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
f) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
g) pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
h) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zasadach ustalonych Statutem Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada informację ze swej działalności
i działalności Rady Sołeckiej.
3. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
4. Sołtys może być inkasentem podatków i opłat ustalonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej oraz doręczycielem nakazów płatniczych.
§ 27. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa udziału
w głosowaniu.
2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może także zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego zarówno
do Rady Miejskiej jak i do Burmistrza.
§ 28. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z 9 osób, w tym Sołtysa jako przewodniczącego Rady
i 1-go wiceprzewodniczącego.
2. Do obowiązków Rady należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Rada Sołecka w szczególności:
a) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
b) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty własnych programów pracy,
c) inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców,
d) uczestniczy w wykonaniu uchwał zebrania wiejskiego,
e) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
f) w ramach upoważnienia udzielonego uchwałą zebrania wiejskiego, w okresie między zebraniami, wyraża opinię w sprawach określonych w § 5 pkt 4.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej, którym przewodniczy Sołtys jako jej przewodniczący odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. Sołtys powiadamia o posiedzeniu Rady Sołeckiej radnych Rady Miejskiej
w Oleszycach.
§ 29. 1. Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna.
2. Jawność działania Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz prawo
do zaznajomienia się z protokołami zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami podjętymi na zebraniu wiejskim, programami pracy Sołectwa.

Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Sołectwa.

§ 30. 1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są:
-    Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy.
2. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych
i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji
w Sołectwie oraz uczestniczenia w posiedzeniach zebrania wiejskiego i Rady Sołeckiej.
3. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 organy kontroli i nadzoru nad działalnością Sołectwa mogą delegować swoich przedstawicieli.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 31. Zmiany Statutu Sołectwa dokonuje Rada Miejska.
§ 32. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Miejska.
§ 33. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 00:56:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.