XML

Debata o stanie gminy Oleszyce za rok 2020

         
I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy OLESZYCE za 2020 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) mieszkańcy gminy Oleszyce mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy w liczbie maksymalnie 15.
Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  25 czerwca 2021 r.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20.000 mieszkańców).
Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Ponieważ w 2020 r. raport o stanie gminy Oleszyce przedstawiony zostanie na sesji w dniu 25 czerwca 2021 r., zgłoszenie do udziału w debacie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym sesję tj. do 24 czerwca 2021 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 24.06 2021 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37 – 630 Oleszyce z dopiskiem „Debata nad raportem o stanie gminy Oleszyce za 2020 r.”  lub osobiście dostarczyć do Urzędu.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.
Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24.06 2021 r. nie będą rozpatrywane. 
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad  raportem.
 
           Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleszycach
         mgr Wiesław Osuch 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-05-25
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-25 14:47
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-05-25 14:47