Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

L.p.

Tytuł, data i nr aktu

Data ogłoszenia, nr i pozycja dziennika urzędowego

1.        

Uchwała nr XVIII/107/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa

DZ. URZ. WOJ. 2016.418
Ogłoszony: 01.02.2016

2.        

Uchwała  nr XVIII/114/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.

DZ. URZ. WOJ. 2016.172
Ogłoszony: 14.01.2016

 

3.        

Uchwała  nr XVIII/110/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. 2016.170
Ogłoszony: 14.01.2016

4.        

Uchwała  nr XVIII/113/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. 2016.171
Ogłoszony: 14.01.2016

5.        

Uchwała  nr XVII/101/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3908
Ogłoszony: 08.12.2015

6.        

Uchwała  nr XVII/105/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3793
Ogłoszony: 07.12.2015

7.        

Uchwała  nr XVII/100/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

DZ. URZ. WOJ. 2015.3792
Ogłoszony: 07.12.2015

8.        

Uchwała  nr XVII/99/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2016 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3791
Ogłoszony: 07.12.2015

9.        

Uchwała  nr XVII/98/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2016 roku

DZ. URZ. WOJ. 2015.3790
Ogłoszony: 07.12.2015

10.    

Uchwała  nr XVII/106/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

DZ. URZ. WOJ. 2015.3909
Ogłoszony: 08.12.2015

11.    

Uchwała  nr XVI/89/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3906
Ogłoszony: 08.12.2015

12.    

Uchwała  nr XVI/91/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3249
Ogłoszony: 26.11.2015

13.    

2015 Uchwała  nr XVI/90/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3907
Ogłoszony: 08.12.2015

14.    

Uchwała  nr XIV/ 82/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3074
Ogłoszony: 05.11.2015

15.    

Uchwała  nr XIV/83/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3075
Ogłoszony: 05.11.2015

16.    

Uchwała  nr XIV/79/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  nr P.II.4131.2.149.2015 Wojewoda Podkarpacki z dnia 22 października 2015 r. dotyczące stwierdzenia nieważności zapisu „wielolokalowymi do 5 lokali włącznie” zawartego w § 3 ust. 1 pkt 1 i zapisu „powyżej 5 lokali” zawartego w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. Nr XIV/79/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ. 2015.2987
Ogłoszony: 23.10.2015 

DZ. URZ. WOJ. 2015.2999
Ogłoszony: 23.10.2015

17.    

Uchwała  nr XIV/78/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  nr P.II.4131.2.148.2015 Wojewoda Podkarpacki z dnia 22 października 2015 r. dotyczące stwierdzenia nieważności zapisu „wielolokalowymi do 5 lokali włącznie” zawartego w § 1 pkt 3 ppkt 1 i zapisu „powyżej 5 lokali” zawartego w § 1 pkt 3 ppkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. Nr XIV/78/2015 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

DZ. URZ. WOJ. 2015.2986
Ogłoszony: 23.10.2015 

DZ. URZ. WOJ. 2015.2998
Ogłoszony: 23.10.2015

18.    

Uchwała  nr XIV/86/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Gminy Oleszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

DZ. URZ. WOJ. 2015.2837
Ogłoszony: 07.10.2015

19.    

Uchwała  nr XIV/77/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

DZ. URZ. WOJ. 2015.2836
Ogłoszony: 07.10.2015

20.    

Uchwała  nr XIV/81/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.

DZ. URZ. WOJ. 2015.3073
Ogłoszony: 05.11.2015

21.    

Uchwała  nr XII/73/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik” w Oleszycach

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  nr P-II.4131.2.128.2015 Wojewoda Podkarpacki z dnia 1 października 2015 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności ust. 20 lit. c-i załącznika do uchwały Nr XII/73/15 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik” w Oleszycach

DZ. URZ. WOJ. 2015.2835
Ogłoszony: 07.10.2015

 

DZ. URZ. WOJ. 2015. 2855
Ogłoszony: 07.10.2015

22.    

Uchwała  nr XII/72/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  nr P-II.4131.2.127.2015 Wojewoda Podkarpacki z dnia 1 października 2015 r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności § 5. , § 6 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XII/72/15 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach

DZ. URZ. WOJ. 2015.2834
Ogłoszony: 07.10.2015

 

DZ. URZ. WOJ. 2015. 2854
Ogłoszony: 07.10.2015

23.    

Uchwała  nr X/59/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.

DZ. URZ. WOJ. 2015.1785
Ogłoszony: 05.06.2015

24.    

Uchwała  nr IX/49/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.

DZ. URZ. WOJ. 2015.1682
Ogłoszony: 25.05.2015

25.    

Uchwała  nr VIII/40/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych

Rozstrzygnięcie Nadzorcze  nr P.II.4131.2.56.2015 Wojewoda Podkarpacki  z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące stwierdzenia nieważności § 1. ust. 1-4, § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych.

DZ. URZ. WOJ. 2015.1505
Ogłoszony: 07.05.2015

 

DZ. URZ. WOJ. 2015. 1522
Ogłoszony: 07.05.2015

26.    

Uchwała  nr VIII/45/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Różana w miejscowości Oleszyce

DZ. URZ. WOJ. 2015.1344
Ogłoszony: 20.04.2015

27.    

Uchwała  nr VIII/44/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2015 rok.

DZ. URZ. WOJ. 2015.1217
Ogłoszony: 13.04.2015

28.    

Uchwała  nr V/25/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 stycznia 2015 r. Uchwała budżetowa na 2015 rok

DZ. URZ. WOJ. 2015.521
Ogłoszony: 02.03.2015

29.    

Uchwała  nr V/24/2015 Rada Miejska w Oleszycach  
z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

DZ. URZ. WOJ. 2015.341
Ogłoszony: 12.02.2015

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2016-03-08
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 sierpnia 2022r. 04:11:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.