Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XXIX/189/16
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych "BOBROWY RAJ", "ONYSZKI" i "KOZACKIE ŁĄKI"

Szczegóły Data: 2016-12-30

Uchwała XXIX/184/16
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2017 rok

Szczegóły Data: 2016-12-30

Uchwała XXIX/186/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-12-30

Uchwała XXIX/188/16
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego

Szczegóły Data: 2016-12-30

Uchwała XXVII/167/16
w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVIII/183/16
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/182/16
w sprawie wprowadzenia zmian na Uchwale Nr XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 października 2016 r.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/181/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/180/16
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/179/16
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/178/16
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/177/16
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/176/16
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów gminnych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/175/16
w sprawie opłaty targowej

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/174/16
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Oleszyce opłaty prolongacyjnej

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/173/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2017 roku

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/171/16
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/170/16
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2017 roku.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVIII/172/16
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Szczegóły Data: 2016-11-25

Uchwała XXVII/169/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVII/168/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVII/166/16
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Borchowie

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVII/164/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVI/165/16
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalość Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-10-28

Uchwała XXVI/163/16
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Szczegóły Data: 2016-09-30

Uchwała XXVI/162/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-09-30

Uchwała XXV/161/16
W sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/160/16
W sprawie zaciągnięcia przez gminę długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 105216R ul. Podwalna w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/159/16
W sprawie zaciągnięcia przez gminę długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizacje projektu: "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Borchowie"

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/158/16
W sprawie zaciągnięcia przez gminę długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 105205R w m. Stare Oleszyce"

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/157/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/156/16
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Horyniec Zdrój

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/155/16
W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów gminnych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/154/16
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce przy ulicy Zagrody

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/153/16
W sprawie zaliczenia drogi w m. Stare Oleszyce do kategorii drogi gminnej

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwały XXV/152/16
W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwały XXV/151/16
W sprawie zmiany Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administarcyjnego Szkół w Oleszycach na Centrum Usług Wspólnych w Oleszycach oraz nadania statutu

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/150/16
W sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej w Oleszycach oraz ustalenia jej składu osobowego.

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXV/149/16
W sparwie zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach oraz ustalenia jej składu osobowego.

Szczegóły Data: 2016-08-31

Uchwała XXIV/147/16
W sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony położonego w Oleszycach przy ulicy Mickiewicza.

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/146/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/145/16
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/144/16
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście Oleszyce na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/143/16
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej połżonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Zamkowej

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/142/16
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Cichej

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/141/16
W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/140/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-06-24

uchwała XXIV/139/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/137/16
W sprawie zaliczenia drogi w m. Borchów do kategorii drogi gminnej.

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/138/16
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIV/135/16
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2015 rok

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XX/124/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-02-26

Uchwała XXIV/136/16
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2015 rok.

Szczegóły Data: 2016-06-24

Uchwała XXIII/134/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-05-27

Uchwała XXII/130/16
W sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 pażdziernika 2013 r. w sprawie Sieniawskiego obszaru chronionego Krajobrazu

Szczegóły Data: 2016-04-29

Uchwała XXII/131/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-04-29

Uchwała XXII/132/16
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Szczegóły Data: 2016-04-29

Uchwała XXII/133/16
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz GAZ-STSTEM S.A.

Szczegóły Data: 2016-04-29

Uchwała XXI/129/16
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-03-31

Uchwała XXI/128/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-03-31

Uchwała XXI/128/16
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-05-31

Uchwała XXI/127/16
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów zabudowanych położonych w Starym Siole na czs nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Szczegóły Data: 2016-03-31

Uchwała XX/126/16
W sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-02-26

Uchwala XX/125/16
W sprawie ustalenia kryterów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Szczegóły Data: 2016-02-26

Uchwała XX/123/16
W sprawie wyznaczenia dwóch dodatkowych przedstawicieli Gminy Oleszyce do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Ziemia Lubaczowska"

Szczegóły Data: 2016-02-26

Uchwała XIX/120/16
W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016".

Szczegóły Data: 2016-01-29

Uchwała XIX/119/16
W sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Szczegóły Data: 2016-01-29

Uchwała XIX/122/16
W sprawie zmiany Uchwały Nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 5/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-01-29

Uchwała XIX/121/16
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-01-29
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 00:15:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.