Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:127/15
W sprawie cofnięcia upoważnienia.

Szczegóły Data: 2015-12-31

95/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-10-20

126/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-12-30

130/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-31

129/15
W sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-12-31

131/15
W sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-12-31

132/15
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 132/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. dotyczacego ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Oleszycach

Szczegóły Data: 2015-12-31

133/15
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI.

Szczegóły Data: 2015-12-31

128/15
W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. ,, Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/ Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016 "

Szczegóły Data: 2015-12-31

125/15
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-28

124/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-22

122/15
W sprawie udzielenia upoważnienia.

Szczegóły Data: 2015-12-16

121/15
W sprawie udzielenia upoważnienia.

Szczegóły Data: 2015-12-17

120/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-17

119/15
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz niepełnosprawynych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2016".

Szczegóły Data: 2015-12-04

118/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-11-30

117/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-11-25

116/15
W sprawie sprzedaży samochodu marki Nysa 522, numer rejestracyjny PRT 8891,stanowiącego własność Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-11-19

111/15
W sprawie udzielenia Pani Ewie Piotrowskiej, Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-09

115/15
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .

Szczegóły Data: 2015-11-13

112/15
W sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2016 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-11-12

108/15
W sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Kuras, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-09

107/15
W sprawie udzielenia Pani Ewie Dubanik, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Futorach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Futorach.

Szczegóły Data: 2015-11-09

104/15
W sprawie powołania komisji nadzorującej przekazanie i przejęcie dokumentacji oraz pieczęci i kluczy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-03

110/15
W sprawie udzielenia Pani Agacie Adamskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-09

109/15
W sprawie udzielenia Pani Lucynie Demskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zalesiu, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2015-11-09

106/15
W sprawie udzielenia Pani Dorocie Czajkowskiej-Guszcie, Dyrektorowi Publicznego Gimnazjumn im. Orła Białego w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmywania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonaniem statutowych zadań Publicznego Gimnazjium im. Orła Białego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-09

103/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-10-29

101/15
W sprawie powołania Komisji Skontrum.

Szczegóły Data: 2015-10-29

88/15
W sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczych pracowników samorządowych.

Szczegóły Data: 2015-09-30

105/15
W sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-11-03

103/15
W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-10-29

100/15
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektu na powierzenie zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2015-10-29

99/15
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2015-10-27

98/15
W sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-10-27

97/15
W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-10-23

96/15
W sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-10-22

94/15
W sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-10-15

93/15
W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzywczajnymi zagrożeniami.

Szczegóły Data: 2015-10-09

92/15
W sprawie powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-10-08

91/15
W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-10-05

87/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-09-30

90/15
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-10-05

85/15
W sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-09-29

84/15
W sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 października 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-09-29

83/15
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-09-29

81/15
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezplatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Szczegóły Data: 2015-09-28

80/15
W sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Reczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzień 25 października 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-09-28

78/15
W sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych.

Szczegóły Data: 2015-09-24

77/15
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Szczegóły Data: 2015-09-16

76/15
W sprawie : powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie miasta i gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych i działach specialnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcia się ziemi lub lawinę.

Szczegóły Data: 2015-09-02

82/15
w sprawie odwołania dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-09-29

73/15
W sprawie przedłużenia Pani Elżbiecie Kuras powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-08-31

75/15
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2015-09-02

74/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-09-02

72/15
W sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły przez ustępującego dyrektora placówki.

Szczegóły Data: 2015-08-31

71/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-08-31

70/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-08-18

34/15
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-04-23

22/15
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Starych Oleszycach, oznaczonej numerem działki 1284/2 o powierzchni 0,24 ha.

Szczegóły Data: 2015-03-30

20/15
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-03-19

51/15
w sprawie umorzenia odsetek

Szczegóły Data: 2015-06-30

66/15
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Szczegóły Data: 2015-08-07

69/15
W sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-08-12

68/15
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2015-08-07

67/15
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2015-08-07

65/15
W sprawie wprowadzenia " Instrukcji inwentaryzacyjnej"

Szczegóły Data: 2015-07-31

64/15
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum , w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-07-31

63/15
W sprawie wskazania do składów obwodowych komisji ds. referendum pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Szczegóły Data: 2015-07-31

62/15
W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania , w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-07-31

61/15
W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-07-31

60/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-07-31

59/15
W sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego .

Szczegóły Data: 2015-07-30

58/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-07-30

57/15
W sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-07-27

56/15
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Szczegóły Data: 2015-07-22

55/15
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - " Wyprawka szkolna " .

Szczegóły Data: 2015-07-22

54/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-08-10

53/15
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2015-07-02

52/15
W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu .

Szczegóły Data: 2015-07-02

50/15
W sprawie zmian Budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-06-30

17/15
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2015-03-16

15/15
W sprawie zmian wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2015-03-02

14/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-02-27

13/15
W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzenia kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Oleszyce w 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-02-23

10/15
W sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Szczegóły Data: 2015-02-06

36/15
W sprawie położenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2014 rok .

Szczegóły Data: 2015-04-29

49/15
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2015-06-24

48/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-06-05

47/15
W sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-06-05

46/15
W sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-05-29

44/15
W sprawie: powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie miasta i gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych i działach specialnych produkcji roliniczej , w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie sie ziemi lub lawinę oraz opryski chemiczne.

Szczegóły Data: 2015-05-27

45/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-05-29

43/15
W sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego będącego na stanie na dzień 26 maja 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-05-26

42/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-05-21

41/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-05-07

40/15
W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Szczegóły Data: 2015-04-29

39/15
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-04-29

38/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-04-29

37/15
W sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-04-29

35/15
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Szczegóły Data: 2015-04-24

33/15
W sprawie : przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-04-23

32/15
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2014 r.

Szczegóły Data: 2015-04-20

31/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2015-04-16

30/15
W sprawie powołania Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-04-13

29/15
W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. " Reagowanie na zagrożenia CBRN pk. " EDEN" na terenie Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-04-13

28/15
W sprawie upoważnienia do obsługi zgłoszeń głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenckich Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-04-13

27/15
W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-04-13

26/15
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Szczegóły Data: 2015-04-13

25/15
W sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Szczegóły Data: 2015-04-10

24/15
W sprawie zmian budrżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-03-31

23/15
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2015-03-31

21/15
W sprawie : przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2015-03-19

19/15
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2014 rok samorządowych instytucji kultury.

Szczegóły Data: 2015-03-19

18/15
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-03-19

12/15
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2015-02-23

11/15
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-02-23

16/15
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2015-03-06

7/15
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2015-01-23

9/15
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oleszyce uprawnień do zaciągania zobowiązań

Szczegóły Data: 2015-02-06

8/15
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-02-02

6/15
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-01-07

2/15
w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego

Szczegóły Data: 2015-01-07

4/15
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2015-01-07

5/15
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds.ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-01-07

3/15
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2015-01-07

1/15
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-01-02
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 22:34:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.