Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:38/11
W sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Szczegóły Data: 2011-04-15

136/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-12-30

135/11
zmian budzetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-12-30

131/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-12-30

125/11
w sprawie zasad polityki rachunkowości) projektu UDA-RPPK.07.03.00-18-006/10-00 pod nazwa" remont i modernizacja nieuzytkowanego budynku pawilonu handlowego w Oleszycach z dostosowaniem do potrzeb społecznych,kulturalnych i edykacyjnych-utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury"

Szczegóły Data: 2011-12-07

126/11
w sprawie przekazania nieodplatnie drewna na potrzeby gminy

Szczegóły Data: 2011-12-07

39/11
w sprawie zasad ( polityki rachunkowości) projektu Nr UDA-RPPK.04.01.00-18-013/09-00) pod nazwą : Modernizacja Gminnego Skladowiska odpadow w miejscowości Futory"

Szczegóły Data: 2011-04-15

22/11
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Oleszyce za 2010r. i informacji o stanie mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2011-03-18

25/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-03-31

20/11
powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektow napowietrznie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2011-03-09

123/11
w sprawie wystapienia o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Szczegóły Data: 2011-12-05

134/11
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2011-12-30

130/11
zmian budzetu gminy na rok 2011

Szczegóły Data: 2011-12-21

133/11
w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Miejsko-Gminnego centrum Kultury w Oleszycach

Szczegóły Data: 2011-12-30

132/11
w sprawie ustalenia ryczałtu dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Strazy Pożarnych w Oleszycach

Szczegóły Data: 2011-12-30

127/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2011-12-21

118/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-11-21

120/11
w sprawie zmian budzetu gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-11-30

121/11
w sprawie wystapienia o wydanie opinii o możliwości splaty kredytów dlugoterminowych

Szczegóły Data: 2011-11-30

119/11
w sprawie przeprowadzenia inwestaryzacji w Urzędzie Miasta Oleszyce

Szczegóły Data: 2011-11-21

117/11

Szczegóły Data: 2011-11-21

115/11
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacvymi dzialalność pozytku publicznego projektu programu Współpracy Gminy Oleszyce zorganizacjami pozarządowymi na rok 2012

Szczegóły Data: 2011-11-15

114/11
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2012 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-11-15

113/11
w sprawie: zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2011-11-09

112/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Szczegóły Data: 2011-10-31

111/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Szczegóły Data: 2011-10-31

110/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

Szczegóły Data: 2011-10-25

109/11
w sprawie zmiany wersji opragramowania

Szczegóły Data: 2011-10-19

108/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2011-10-10

107/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-10-10

106/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-10-10

105/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-10-07

104/11
w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-09-30

103/11
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2011-09-30

102/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-09-30

101/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-09-30

99/11
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-09-28

98/11
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.

Szczegóły Data: 2011-09-22

97/11
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowyn części działki nr 589

Szczegóły Data: 2011-09-21

96/11
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2011-09-20

95/11
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Szczegóły Data: 2011-09-19

93/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-09-14

92/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-09-14

91/11
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego

Szczegóły Data: 2011-09-08

90/11
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Szczegóły Data: 2011-09-08

89/11
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych

Szczegóły Data: 2011-09-07

88/11
w sprawie przekazania środków trwałych jednostkom organizacyjnym Gminyn w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku.

Szczegóły Data: 2011-08-31

87/11
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna na potrzeby gminy.

Szczegóły Data: 2011-08-31

86/11
w sprawie przyjęcia instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-08-31

85/11
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce za 1 półrocze 2011 r.

Szczegóły Data: 2011-08-31

84/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Szczegóły Data: 2011-08-31

83/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-08-31

82/11
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Szczegóły Data: 2011-08-22

80/11
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Oleszyce za I półrocze 2011 r.

Szczegóły Data: 2011-08-19

81/11
w sprawie rozłożenia nalezności na raty.

Szczegóły Data: 2011-08-19

79/11
w sprawie przedłużenia Pani Ewie Pietrowskiej powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2011-08-18

78/11
w sprawie powołania w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach Komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej na makulature.

Szczegóły Data: 2011-07-29

77/11
w sprawie zmian budżetu gmina na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-07-29

76/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-07-29

75/11
w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacja projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce".

Szczegóły Data: 2011-07-19

74/11
w sprawie udzielenia upoważnienia.

Szczegóły Data: 2011-07-19

73/11
w sprawie powołania Komisji Egzaminiacyjnej dla nauzyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2011-07-13

71/11
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2011-06-30

70/11
w sprawie zmian budżetu gmina na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-06-30

69/11
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orla Białego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2011-06-30

68/11
w sprawie zmian budżetu gmina na rok 2011.

Szczegóły Data: 2011-06-30

67/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-30

66/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-30

65/11
w sprawie rozłożenia należniości na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-30

64/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-06-24

63/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-06-22

62/11
w sprawie powołania komisji kankursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orla Białego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2011-06-22

61/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

60/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

59/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

58/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

57/11
w sparwie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

56/11
w sprawie rozłożnenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

55/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-06-20

54/11
w sparwie umorzenia wierzytelności.

Szczegóły Data: 2011-06-20

53/11
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2011-06-14

52/11
w sprawie zatwierdzenia kankursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2011-06-14

50/11
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2011-06-01

51/11
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia kankursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2011-06-09

49/11
w sprawie zmian budżetu gmina na rok 2011.

Szczegóły Data: 2011-05-31

47/11
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągniecia pożyczki długoterminowej.

Szczegóły Data: 2011-05-16

48/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-05-30

46/11
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości kredytu długoterminowego i zaciągnięcia pożyczek długoterminowych.

Szczegóły Data: 2011-05-10

45/11
sprawozdania finansowe Gminy Oleszyce za rok 2010.

Szczegóły Data: 2011-05-10

44/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-04-29

43/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-04-29

42/11
w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzedzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-04-27

41/11
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w Sołectwach i Zebrania Mieszkańców Miasta Oleszyce.

Szczegóły Data: 2011-04-27

37/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-04-15

36/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-04-15

35/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

34/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

33/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

32/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

31/11
w sparwie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

30/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

29/11
w sprawie umożenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

28/11
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

27/11
w sprawie umożenia należności.

Szczegóły Data: 2011-03-31

26/11
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2011-03-31

24/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Szczegóły Data: 2011-03-25

23/11
w sprawie: powołania, do składu Komisji Przetargowej dodatkowego członka na czas określony.

Szczegóły Data: 2011-03-21

21/11
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu fiansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok

Szczegóły Data: 2011-03-18

19/11
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Szczegóły Data: 2011-03-09

18/11
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2011-03-01

17/11
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2011-03-01

16/11
w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2011-03-01

15/11
w sprawie zarządzenia wyrywkowej inwentaryzacji

Szczegóły Data: 2011-02-28

14/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Szczegóły Data: 2011-02-28

13/11
w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

Szczegóły Data: 2011-02-24

12/11
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy

Szczegóły Data: 2011-02-14

11/11
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2011-01-25

10/11
w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

Szczegóły Data: 2011-01-17

9/11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2011-01-12

8/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Borchów w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

7/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Grobla w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

6/11
w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Miasta Oleszyce w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu Miasta Oleszyce

Szczegóły Data: 2011-01-11

5/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Futory w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

4/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Oleszyce w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

3/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zalesie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

2/11
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Sioło w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2011-01-11

1/11
w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna

Szczegóły Data: 2011-01-04
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 00:49:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.