Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XXXI/226/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/225/08
w sprawie udzelenia pomocy finansowej.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/224/08
w sprawie uchwały o udzielnie pomocy finansowej.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/223/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rozbudowa cemntarza w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/222/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabudowa mieszkaniowa - Futory"

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/221/08
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/139/08 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 lutego 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/220/08
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/219/08
w sprawie ustalenia wykazu budżetu gminy, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/218/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/217/08
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oleszyce w latach 2009 - 2013.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/216/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały ogólnego zebrania mieszkańcó m. Oleszyce.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXXI/215/08
W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Szczegóły Data: 2008-12-30

Uchwała XXVIII/201/08
W sprawie zmiany zakresu wykonywania prpgramu inwestycyjnego określonego uchwałą Nr XXVI/178/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2008r.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXX/214/08
W sprawie ustalenia wykazu wydtaków budżetu gminy, które 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/212/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/211/08
W sprawie zmiany uchwały Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie poboru podtaku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentówn i wynagrodzenie za inkaso.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/210/08
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/209/08
W sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/208/08
W sprawie stawek opłaty targowej na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/206/08
W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i gminy Oleszyce na 2009 r.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/205/08
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2009 r.

Szczegóły Data: 2008-11-28

Uchwała XXX/204/08
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Szczegóły Data: 2008-11-29

Uchwała XXIX/203/08
W sprawie wyrażania woli realizowania projektu inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 1052212 R - ul. 3 -go Maja w miejscowości Oleszyce" w ramach Uchwały Rady ministró nr 233/2008 z dnia 28.10.2008r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

Szczegóły Data: 2008-11-19

Uchwała XXVIII/202/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVIII/200/08
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Słectwa Stare Oleszyce.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVIII/199/08
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVIII/198/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVIII/197/08
w sprawie: zaciągnięcie długoterminowej pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka sieci kanlizacji ogólnospławnej wraz z rozdzielniem na sieć sanitarną i deszczową w m. Oleszyce, ul. Kościuszki.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVIII/196/08
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 czerwca 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVII/193/08
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVII/192/08
W sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej strazy pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Szczegóły Data: 2008-12-31

Uchwała XXVII/191/08
W sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpałowych i transportu nieczystości ciekłych miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2008-10-31

Uchwała XXVII/190/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-10-30

Uchwała XXVII/189/08
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/224/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzelenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/188/08
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/187/08
w Sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/186/08
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-29

Uchwała XXVII/185/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/184/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/183/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/182/08
W sprawie wprowadzenia zmian do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2014 podjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXIV z dnia 27 czerwca 2008 roku.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVII/181/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-09-30

Uchwała XXVI/180/08
W sprawie wyrażania opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Nefrologicznego, Stacja Dializ oraz Poradni Nefrologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/179/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/178/08
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/177/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 200 rok.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/176/08
Nabycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/175/08
Ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/174/08
Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach i ustalenia wartości jednego punktu w złotych.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/173/08
Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Futory

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/172/08
W sprawie rozpatrzenia skrargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXVI/171/08
Przystąpienia Miasta i Gminy Oleszyce do Polskiego Projektu 400 Miast.

Szczegóły Data: 2008-08-28

Uchwała XXV/170/08
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2008-07-19

Uchwała XXV/169/08
W sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-07-19

Uchwała XXIV/167/08
W sprawie opinii projektu uchwały sejmiku Województwa Podkarpackiego, w sprawie przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w Specjalistycznym Psychitrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Szczegóły Data: 2008-06-27

Uchwała XXIV/166/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-06-27

Uchwała XXIV/165/08
W sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadań pn."Zakup specjalistcznego bezpyłowego samochodu do przewozu odpadów stałych" i "Przebudowa odcinka sieci kanalizacji ogólnosprawnej wraz z rozdzielniem na sieć zanitarną w m. Oleszyce, ul. Koścuszki"

Szczegóły Data: 2008-06-27

Uchwała XXV/168/08
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

Szczegóły Data: 2008-07-19

Uchwała XXIV/164/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-06-27

Uchwała XXIV/161/08
W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2014 rok.

Szczegóły Data: 2008-06-27

Uchwała XXIII/160/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-05-30

Uchwała XXII/159/08
W sprawie zabezpieczenia Srodków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskich Rozwoju Regionalnego w ramach Rgionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2007 - 2013.

Szczegóły Data: 2008-05-21

Uchwała XXII/158/08
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej.

Szczegóły Data: 2008-07-21

Uchwała XXII/157/08
W sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego określonego uchwała Nr VII/61/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2008-05-21

Uchwała XX/146/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-05-27

Uchwała XXII/156/08
W sprawie wyboru zadania p.n.: ,,Remont ulic Jana III Sobieskiego i Rynek w Oleszycach" i złożenie wniosku do: ,,Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wspracia Rozowju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich"

Szczegóły Data: 2008-05-21

Uchwała XXI/155/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/154/08
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/153/08
W sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunlanego.

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/152/08
W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/151/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/150/08
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach za 2007 rok.

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XXI/149/08
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-04-29

Uchwała XX/148/08
W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodtaków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymairowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodataku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Szczegóły Data: 2008-03-27

Uchwała XX/147/08
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2008-03-27

Uchwała XX/145/08
W sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunlanego.

Szczegóły Data: 2008-03-27

Uchwała XX/144/08
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Szczegóły Data: 2008-03-27

Uchwała XX/143/08
W sprawie zatwierdzenia zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-05-27

Uchwała XIX/142/08
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/141/08
W sprawie wprowadzania zmian do uchwały Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wyskokości diet radnych, sołtysów oraz Przewodniczącemu Zarządu Miasta za udział w pracach Rady i jej organach.

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/140/08
W sprawie utworzenia rachunków dochodowych własnych

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/139/08
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinasowanie planowego deficytu budżetu.

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/138/08
W sprawie przyjęcia Programu Profilkatyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomnii na rok 2008.

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/137/08
W sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XIX/136/08
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na rok 2008

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwały XIX/135/08
W sprawie udzielenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2008-02-29

Uchwała XVIII/134/08
W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2008-01-31

Uchwała XVIII/133/08
W sprawie zbycia nieruchmości gruntowej wraz z budynkiem

Szczegóły Data: 2008-01-31

Uchwała XVIII/132/08
W sprawie zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej W Oleszycach z dnia 26 stycznia 2007

Szczegóły Data: 2008-01-31

Uchwała XVIII/131/08
W sprawie przystąpienia Gminy Oleszyce do Stowrzyszenia Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Szczegóły Data: 2008-01-31
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 23:55:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.