Zarządzenie Nr 129/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym Załącznik Nr l do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Nr 18/2007 z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach wprowadza następujące zmiany:

 

1. Rozdział II Wewnętrzna organizacja Urzędu § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie;

„3 Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu stanowi załącznik nr l do niniejszego regulaminu”

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 

                                                                            Andrzej Gryniewicz

 

Załączniki:

Zał nr 1 - schemat Plik image 150.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2014-02-05
Publikujący -

Zarządzenie Nr 18/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

z dnia 26 marca 2007

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1559, z późniejszymi zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Referatów.

 

§ 3

Z dniem wejścia w  życie zarządzenia traci  moc zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

mgr Maria Janowska – Placek

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2007-08-07
Publikujący -