Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2021”.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2021 
I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu osoby niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach w roku 2021 oraz odwozu
z Ośrodka do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
Na realizację zadania przeznaczono kwotę   7 518,00  zł. (słownie:  siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych )
 III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.  Dz. U. z 2020 r ., poz.1057), zwanej dalej ustawą;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
     poz.  869 z późn.zm).
2. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy;
2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Do oferty, o której mowa w pkt 4 należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
2)  statut organizacji,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2019 (w przypadku organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, należy dołączyć opis działań merytorycznych oraz finansowych, a w przypadku organizacji które mają rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy należy dołączyć sprawozdanie za ostatni rok obrotowy).
5. W przypadku ofert składanych przez więcej niż jedną organizację, każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy
do 31 sierpnia  2021 r., w dni nauki szkolnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1603  późn.zm.).
2. Pod pojęciem przewóz osoby niepełnosprawnej do ośrodka należy rozumieć dowóz osoby niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do ośrodka przed rozpoczęciem zajęć i odwóz osoby niepełnosprawnej z ośrodka do miejsca jego zamieszkania po zakończeniu zajęć.
3. Planuje się przewóz 1 osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy
 z miejscowości Lipina.
4. Zastrzega się zmianę miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
5.Dowóz osoby niepełnosprawnej może odbywać się wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
6. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad  osobą niepełnosprawną, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie osoby niepełnosprawnej do opiekuna w ośrodku i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej.
7. Opiekun do sprawowania opieki nad przewożoną osobą niepełnosprawną musi posiadać co najmniej ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tj. jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
V. Termin składania ofert
1. Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. III pkt 4 należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
z dopiskiem – Konkurs
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych w roku 2021” w terminie do dnia  31 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.
2. Oferty, które wpłyną po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Oferty zostaną przekazane do rozpatrzenia Komisji konkursowej powołanej przez  
    Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.:
1) Oferta jest kompletna jeżeli:
a) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i załączniki spełniają wymogi ważności;
b) wypełnione zostaną wszystkie pola oferty.
2) Oferta jest  poprawna jeżeli:
a) złożona jest na właściwym formularzu,
b) złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu,
c) złożona jest przez podmiot uprawniony do złożenia oferty,
d) działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,
e) wypełniona jest pismem komputerowym lub ręcznie – czytelnymi literami;
f) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,
g) kalkulacja planowanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym.
3) Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej, wypełniając dla każdej oferty indywidualny arkusz oceny formalnej.
4) Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich ofert, komisja konkursowa sporządza w formie załączników do protokołu prac komisji, wykaz ofert pozytywnych pod względem formalnym oraz wykaz ofert, które nie spełniły warunków formalnych wraz z podaniem przyczyn.
4. Ocena merytoryczna:
1) Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty pozytywne pod względem formalnym.
2) Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu (0 - 5 pkt):
- dysponowanie samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 - 5 pkt):
- efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja, podmiot będzie realizować zadanie publiczne (0 - 5 pkt):
- dysponowanie wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi realizację zadania, tj.: kierowcą oraz opiekunem do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami, posiadającym kwalifikacje, o których mowa w rozdz. IV pkt 6;
d) planowany przez organizację, podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (0 - 5 pkt);
e) planowany przez organizację, podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0 - 5 pkt);
3) Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt.
4) Oferty, które otrzymają poniżej 15 pkt nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do udzielenia dotacji.
5) Komisja dokonuje oceny merytorycznej i sporządza w formie załączników do protokołu prac Komisji, wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją jej wysokości oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji z podaniem przyczyny.
5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Komisja przedstawia wyniki pracy  Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce w formie protokołu wraz z załącznikami.
7. Rekomendacja oferty nie jest równoznaczna z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
8. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.
9. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce nie przewiduje się trybu odwołania.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce;
2) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego reguluje umowa, sporządzona zgodnie z określonym w rozporządzeniu ramowym wzorem umowy, zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce, a oferentem.
VII. Postanowienia końcowe
Szczegółowych informacji o konkursie udziela podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce Pani Elżbieta Szczebiwilk, tel. 16 632 87 86.
 


Podmiot publikujący
WytworzyłRobert Brudniak - Zastępca Burmistrza2020-12-09 00:00
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2020-12-09 14:57
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-11
Przetargi
data dodania: 2022-01-13
data dodania: 2022-01-13
data dodania: 2022-01-13
data dodania: 2022-01-13
data dodania: 2021-11-26
Wyniki przetargów
data dodania: 2021-11-19
data dodania: 2021-11-19
data dodania: 2021-11-19
data dodania: 2021-06-14
Treści
data dodania: 2022-01-20
data dodania: 2022-01-12
data dodania: 2022-01-11
data dodania: 2022-01-04
data dodania: 2021-12-29
data dodania: 2021-12-21
data dodania: 2021-12-21
Newsletter
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 12:31:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.