Wykaz 7/2023 nieruchomości położonej w Oleszycach przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Oleszyce, dnia 06 czerwca 2023 r.
 
 
W Y K A Z 7/2023
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy
 Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 06 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
            Działka ewid. nr 397 o łącznej powierzchni 0,1440 ha, położona w Oleszycach, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00025995/8 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
            Na dzierżawę wyznacza się część nieruchomość o łącznej powierzchni 2 m², która dzierżawiona będzie z przeznaczeniem na lokalizację recyklera banknotów.
 
C zy n s z  d z i e r ż a w n y:
            Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 06 czerwca 2023 roku i wynosi:
na cel lokalizacji recyklera banknotów 50 zł netto za miesiąc, płatne 14 dni od wystawienia faktury.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.
 
Z a s a d y   a k t u a l i z a c j i   o p ł a t:
Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS. Waloryzacja będzie dokonywana jeden raz w roku.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
            Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   d z i e r ż a w y:
            Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej lokalizacja recyklera banknotów.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 06.06.2023 r. do dnia 27.06.2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
 
                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                      mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-06-06 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-06-06 10:30:00

Rejestr zmian