Wykaz Nr 3/N/2023 w sprawie lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
Nr 3/N/2023
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oleszyce przeznaczonych do oddania w najem Oznaczenie działek Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 42,50 m2 znajdujący w budynku Gminy Oleszyce położonym w miejscowości Oleszyce przy ul. Rynek 19  zlokalizowanym na działce ewid. nr 398
Opis lokalu Lokal położony w budynku wielolokalowym – Oleszyce ul. Rynek 19
Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu:
1. Przeznaczenie lokalu – lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej o profilu – usługi fryzjerskie.
2. Obciążenia z tytułu najmu – czynsz najmu w wysokości 425,00 zł netto miesięcznie, podwyższony o obowiązujący podatek VAT, który obecnie wynosi 23%. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, z dniem 1 lutego każdego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych  za rok poprzedni, obwieszczanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  bez wypowiadania warunków umowy o najem. W przypadku deflacji wysokość czynszu nie ulegnie zmianie.
3. Czynsz najmu uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego  w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
4.  Okres najmu lokalu – czas określony
 
 
Lokal przeznaczony do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce od dnia 03 kwietnia 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.oleszyce.pl
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego lokalu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117
 
                                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                        
                                                                                                                       Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłKalmuk Adolf 2023-04-03 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-04-03 14:49:00

Rejestr zmian