Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości MIASTO OLESZYCE

ZMIANY:
2023-03-15 13:33:13: Dodano plik Formularz oferty rozgraniczenie_Oleszyce2.pdf
2023-03-15 13:30:16: Usunięto plik Zapytanie ofertowe2 rozgraniczenie_Oleszyce.pdf
Więcej >>>
2023-03-15 13:28:22: Dodano plik Zapytanie ofertowe2 rozgraniczenie_Oleszyce.pdf
2023-03-15 13:28:21: Dodano plik Mapa_Oleszyce_350_351.pdf
Oleszyce, dnia 15 marca 2023 roku
 
 II ZAPYTANIE OFERTOWE
 1. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej na terenie Gminy Oleszyce w miejscowości MIASTO OLESZYCE, oznaczonej numerem ewidencyjnym 350 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną numerem ewidencyjnym 351 w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. :
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności ustalenia granic w trybie rozgraniczenia na gruncie,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z przeprowadzonego rozgraniczenia.
 
Nieruchomość stanowi własność osób fizycznych.
Do niniejszego zapytania została dołączona mapa poglądowa.
 
 1. Termin wykonania zamówienia  3 miesiące od dnia podpisania umowy.
 
 1. Warunki udziału
Oferta przeznaczona jest dla wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia, a mianowicie  posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 – rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
 
 1. Kryterium wyboru ofert Najniższa oferowana cena brutto.
 
 1. Warunki płatności
Przelew na konto w terminie 14 dni od daty złożenia faktury i po przyjęciu dokumentacji do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
 1. Forma złożenia oferty
1. Ofertę na załączonym formularzu oferty, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, w terminie do dnia 31 marca 2023 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty lub innego operatora lub elektronicznie na e-maila: m.margas@oleszyce.pl
 1. Na kopercie proszę  umieścić oznaczenie: „Oferta cenowa – rozgraniczenie nieruchomości położonej w Oleszycach”.
 2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
 
  
 1. Informacje dotyczące wyboru oferty.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.
 2. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie niniejszego postępowania ofertowego jest P. Marek Margas tel. (16) 632 87 76 ,e-mail: m.margas@oleszyce.pl,
                                                                                                 
                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                                                    mgr inż. Andrzej Gryniewicz
                                                                                                                                  
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Mapa poglądowa.
 


Data składania ofert:
2023-03-31 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-03-15 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-03-15 13:23:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-03-15 13:33:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Mapa_Oleszyce_350_351 14.83 KbPlik pdf
2. Formularz ofertowy 78.06 KbPlik pdf

Rejestr zmian