WYKAZ 14/2022 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY w TRYBIE PRZETARGOWYM
Wykaz 14/2022
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE
działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1360 z późn.zm. )

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
    (od dnia 26 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. )

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY w TRYBIE PRZETARGOWYM
 

Lp. Położenie Numer KW Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Cena
Nieruchomości
(bez podatku VAT)
 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
1 OLESZYCE
ul. Nasienna
PR1L/00016113/6 1218 0,6383 ha
 
 76 500 zł
 
Nieruchomość położona w strefie zainwestowania terenów zabudowy zorganizowanej działalności gospodarczej. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość, to tereny zabudowy usługowej. Bezpośrednie sąsiedztwo terenów zabudowanych o podobnej funkcji. Od strony północnej graniczy z terenem niezabudowanym, natomiast od południa, wschodu i zachodu graniczy z terenem zainwestowanym budynkami, budowlami i urządzeniami o profilu produkcyjnym, usługowym i magazynowym. Dostęp do nieruchomość utrudniony, aktualnie nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przez nieruchomość przebiega infrastruktura techniczna doziemna (sieć wodociągowa).
Teren jest równinny z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim, częściowo zakrzaczony i zadrzewiony.
Przy południowo-wschodniej części teren jest częściowo utwardzony tłuczniem drogowym. Kształt zbliżony do trójkąta.
 
Teren obejmujący działkę
nr 1218 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka położona w istniejącej zorganizowanej działalności gospodarczej.
 
 
Informacja o przeznaczeniu do zbycia :
 
Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j. Dz. U. z 2022 poz.461 z późn. zm. )
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                            mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2022-10-17 09:09:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2022-09-26 12:44:00
PublikującyMarek Margas 2022-09-26 12:44:00

Rejestr zmian