OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

ZMIANY:
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI.docx
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła (rozliczenie).docx
Więcej >>>
2023-02-16 09:13:48: Dodano plik Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleszyce na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Oleszyce.docx
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Zarządzenie nr 16.pdf
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Zarządzenie nr 15.pdf
2023-02-16 09:13:27: Dodano plik Uchwała.LVIII.384.2023.2023-01-27.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Oleszyce na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Oleszyce realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej  w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, zwanej dalej uchwałą.
 
1. Składanie wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 16 lutego 2023 r. do dnia 21 kwietnia 2023  r.
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1
za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
- za pośrednictwem e-PUAP na skrytkę Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ePUAP: /umigoleszyce/skrytka
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@oleszyce.pl
 
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-PUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek należy podpisać elektronicznie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
Wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, jest dostępny:
- w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleszyce
 
2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w uchwale.
 
Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
 
Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożeniu wniosku.
 
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji.
Dotacji nie podlegają koszty związane z wymianą źródła ogrzewania przed dniem zawarcia umowy na realizację inwestycji.
 
3. Weryfikacja wniosków
Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Gdy wniosek jest kompletny, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce dokonują oględzin dotychczasowego źródła ciepła. Spisany zostaje protokół. Do dnia kontroli piec przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca. Należy w tym celu udostępnić lokal w ustalonym terminie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dopłaty.
 
4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Dotowany przedkłada Dotującemu wniosek o wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dotacja zostanie przekazana Dotowanemu w ciągu 14 dni od poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji.
 
Wnioski o wypłatę dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2023 r.
 
Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleszyce.
 
5. Informacja o środkach odwoławczych
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

Data składania ofert:
2023-04-21 15:30:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłZdzisława Spryńska 2023-02-16 09:08:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2023-02-16 09:09:11
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2023-02-16 09:13:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Uchwała.LVIII.384.2023.2023-01-27 347.81 KbPlik pdf
2. Zarządzenie nr 15 1.37 MBPlik pdf
3. Zarządzenie nr 16 336.58 KbPlik pdf
4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleszyce na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Oleszyce. 16.38 KbPlik doc
5. Wniosek o wypłatę dotacji celowej na wymianę źródła ciepła (rozliczenie). 14.23 KbPlik doc
6. ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 17.97 KbPlik doc

Rejestr zmian