W Y K A Z 18/2021 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do użyczenia
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.) p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i (od dnia 22 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca 2021 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce, przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
 
Działki ewid. nr 300 położona w Oleszycach o powierzchni 0,75 ha, stanowiąca własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00025995/8 przez Sąd Rejonowy  w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
 
Na użyczenie wyznacza się nieruchomość o numerze 300 o łącznej powierzchni 0,75 ha,  na której znajduje się teren obejmujący boisko sportowe.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :

 
Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :

Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności przez Amatorski Klub Sportowy ,,LEGIA” Oleszyce.
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2021-07-13 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-06-22 12:23:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-06-22 12:24:05

Rejestr zmian